Nasz Senior

 

Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić Państwa do debaty z Ekspertami podczas wydarzenia:

Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami 27 września 2018 r., Warszawa, Wstęp wolny, wymagana rejestracja->> Społeczeństwo na świecie, a tym samym również w Polsce coraz bardziej starzeje się. To niezwykle niepokojący trend, albowiem oznacza wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia w aż tak dużej skali. Jak przewiduje Główny Urząd Statystyczny w 2035 roku osoby starsze będą stanowiły aż dwadzieścia procent Polaków. Aby polepszyć system usług opiekuńczych nad osobami starszymi niezbędna jest nowoczesna technologia. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań poprawi się jakość życia osób korzystających z usługCzytaj dalej


Umowa dożywocia – podstawowe informacje

Umowa dożywocia – podstawowe informacje

Jeżeli zastanawiasz się, jak w bezpieczny sposób przenieść na osobę bliską własność nieruchomości (gruntu lub mieszkania), to ustawodawca przewiduje kilka możliwych rozwiązań pozwalających na uregulowanie jej sytuacji prawnej, a jednym z nich jest podpisanie umowy dożywocia. Umowa dożywocia jest umową cywilnoprawną, którą sporządza się u notariusza. Jej zawarcie w inny sposób (np. ustnie, na piśmie pomiędzy samymi stronami) spowoduje, że będzie ona nieważna i nie odniesie skutków prawnych. Przez zawarcie umowy dożywocia nabywca (osoba na rzecz której nieruchomość ma być przeniesiona), stanie się właścicielem nieruchomości, a w zamian będzie zobowiązanyCzytaj dalej


Testament – podstawowe informacje

Testament – podstawowe informacje

Dziedziczenie stanowi jedno z zagadnień, które powoduje najwięcej rodzinnych konfliktów. Po śmierci spadkodawcy rodzina bardzo często nie potrafi uzgodnić sposobu podziału majątku spadkowego i sprawy trafiają do sądu, gdzie postępowania toczą się latami. Jeżeli chcesz uniknąć takiej sytuacji, to zastanów się nad sporządzeniem testamentu, który w sposób łatwy i przejrzysty pozwoli dokonać podziału pozostawionego majątku. Testament jest to ostatnia wola spadkodawcy na wypadek śmierci. Ustawodawca przewidział możliwość sporządzenia testamentów zwykłych oraz szczególnych. Sporządzając testament, to Ty decydujesz, które składniki majątku zostaną zapisane na rzecz określonej osoby. Do testamentów zwykłych należą:Czytaj dalej


Ubezwłasnowolnienie całkowite

Ubezwłasnowolnienie całkowite

W poprzednim artykule omówiona została ogólnie instytucja ubezwłasnowolnienia. Wskazany został przede wszystkim podział ubezwłasnowolnienia na całkowite i częściowe. W niniejszym artykule szczegółowo omówimy pierwszą z nich, tj. ubezwłasnowolnienie całkowite. Ubezwłasnowolnienie całkowite może zaistnieć tylko w przypadku utraty przez osobę fizyczną pełnej zdolności do czynności prawnych. Artykuł 13 § 1 Kodeksu cywilnego wskazuje, że ubezwłasnowolnioną całkowicie może być osoba fizyczna, która ukończyła trzynaście lat. Ponadto w chwili orzekania w przedmiotowej kwestii muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki. Po pierwsze, osoba której dotyczy wniosek jest chora psychicznie, niedorozwinięta umysłowo lub dotknięta innegoCzytaj dalej


Czym są umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego?

Czym są umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego?

Umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego inaczej nazywane są drobnymi umowami. Najczęściej powyższe pojęcie stosowane jest na gruncie prawa cywilnego, jako czynności dokonywane przez osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych bądź przez osoby, które są całkowicie pozbawione tej zdolności. Niestety w kodeksie nie znajdziemy unormowanego katalogu czynności, które mogłyby bezpośrednio wskazać, które czynności są umowami powszechnie zawieranymi w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Jednakże umowy takie można opisać, jako służące zaspokajaniu bieżących potrzeb. Przykładami bieżących potrzeb mogą być np. drobne zakupy, drobne umowy koleżeńskie np. zamianaCzytaj dalej


Ubezwłasnowolnienie częściowe

W poprzednich artykułach omówiona została tematyka odnosząca się do samej instytucji ubezwłasnowolnienia oraz jednego z jej rodzajów – ubezwłasnowolnienia całkowitego. W niniejszym artkule przedstawiony zostanie drugi rodzaj ubezwłasnowolnienia, a mianowicie ubezwłasnowolnienie częściowe. Ubezwłasnowolnienie częściowe może zaistnieć w przypadku ograniczenia zdolności do czynności prawnej. Zgodnie z artykułem 16 § 1 Kodeksu cywilnego ubezwłasnowolnienie częściowe można orzec tylko wobec osoby pełnoletniej, czyli mającej pełną zdolność do czynności prawnych. Stanowi to różnicę w porównaniu do ubezwłasnowolnienia całkowitego, które może zostać orzeczone również wobec osoby niepełnoletniej, mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Przyczyny skutkująceCzytaj dalej


Czy można zamienić umowę dożywocia na rentę?

Umowa pułapka na seniora

Umowa dożywocia jest umową cywilnoprawną. Przez jej zawarcie nabywca (osoba na rzecz której nieruchomość ma być przeniesiona) staje się właścicielem nieruchomości, a w zamian jest zobowiązany zapewnić uprawnionemu (właścicielowi nieruchomości) dożywotnie utrzymanie tj. dostarczyć wyżywienie, ubrania, mieszkanie, światło, opał, zapewnić odpowiednią pomoc oraz pielęgnować w chorobie, a także zorganizować na własny koszt pogrzeb. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, to nabywca nieruchomości ma obowiązek przyjąć uprawnionego jako domownika. Na podstawie umowy obie strony zobowiązane są do zgodnego współdziałania. Jeżeli z jakichkolwiek powodów pomiędzy dożywotnikiem (właścicielem nieruchomości) a zobowiązanym (nabywcą nieruchomości)Czytaj dalej


Postępowanie w sprawie o ubezwłasnowolnienie. Część II

Postępowanie w sprawie o ubezwłasnowolnienie często może trwać nawet kilka miesięcy. Spowodowane jest to najczęściej potrzebą wydania jednej, a nawet kilku opinii biegłych lekarzy specjalistów. W takim przypadku powstaje możliwość ustanowienia dla osoby, której wniosek dotyczy tzw. doradcy tymczasowego na podstawie art. 548 Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd, w przypadku osoby pełnoletniej, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, może na wniosek uczestnika postępowania lub z urzędu, ustanowić dla niej doradcę tymczasowego, gdy uzna to za konieczne dla ochrony jej osoby lub mienia. Doradca tymczasowy jest przedstawicielem osoby, wobec której został złożony wniosekCzytaj dalej