Redakcja Naszsenior

 

Prawa pacjenta, to również prawa seniora część III

Prawa pacjenta, to również prawa seniora część III

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych Każdy pacjent może zwrócić się do osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej mu świadczeń zdrowotnych (m.in. lekarza, pielęgniarki/położnej) z prośbą dotyczącą zachowania w tajemnicy informacji, które są bezpośrednio związane z jego osobą i z wykonywaniem zawodu medycznego. Chodzi tu przede wszystkim o informacje związane ze stanem jego zdrowia. Powyżej wymienione osoby obowiązane są do uszanowania takiej prośby. Jednakże od powyższego istnieją wyjątki (niekiedy dochodzi do sytuacji, gdy osoba zachowująca tajemnicę zobowiązana jest do jej ujawnienia), które wskazują, że prawa pacjenta do tajemnicy informacjiCzytaj dalej


Prawa pacjenta, to również prawa seniora część II

Prawa pacjenta, to również prawa seniora część II

Prawo pacjenta do informacji Każdy pacjent ma prawo do uzyskania wszelkich informacji od osoby wykonującej zawód medyczny, które dotyczą przede wszystkim stanu jego zdrowia. Powyższe uprawnienie obejmuje także: rozpoznanie; proponowane oraz możliwe metody diagnostyczne i lecznicze; następstwa dotyczące zastosowania lub zaniechania w/w, które jednocześnie są możliwe do przewidzenia; wyniki leczenia; Wskazać przy tym należy, że informacje te powinny być udzielane przez osobę w zakresie udzielanych przez nią świadczeń zdrowotnych oraz zgodne z posiadanymi przez nią uprawnieniami. Dotyczy to m.in. lekarza (pielęgniarki/położnej) prowadzącego, czyli osoby która bezpośrednio sprawuje nadzór nad naszymCzytaj dalej


Prawa pacjenta, to również prawa seniora część I

Prawa pacjenta, to również prawa seniora część I

Seniorzy podobnie jak pozostali obywatele naszego państwa posiadają liczne prawa i obowiązki. Należą do nich m.in. prawa pac jęta, które zostały ujęte w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W ramach powyżej wskazane ustawy, każdy pacjent, w tym także senior posiada liczne prawa, do których należą: prawo do świadczeń zdrowotnych; prawo do informacji; prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych; prawo do tajemnicy informacji z nim związanych; prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych; prawo do poszanowania intymności o godności pacjenta;Czytaj dalej


Współwłasność – jakie mamy prawa i obowiązki?

Współwłasność – jakie mamy prawa i obowiązki

Każdy ze współwłaścicieli danej ruchomości, jak również nieruchomości ma określone prawa i obowiązki, które zostały wymienione w przepisach Kodeksu cywilnego. W poprzednim artykule pt. „Czym jest współwłasność?” została dokładnie omówiona sama instytucja współwłasności. W ramach przypomnienia, współwłasność jest to własność tej samej rzeczy, która może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Wszystkim osobom przysługują wówczas określone prawa i obowiązki. Przede wszystkim wskazać należy, że każdy ze współwłaściciel może swobodnie rozporządzać (zarządzać) swoim udziałem zgodnie z własną wolą. Takie rozporządzenie może polegać m.in. na zbyciu albo zrzeczeniu się swojego udziału na rzecz innejCzytaj dalej


Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego

Jak już zostało wspomniane w artykule „Zniesienie współwłasności” współwłasność jest to własność tej samej rzeczy, która może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Jednakże jest to również stan, który jest ze swej istoty nietrwały. Warto również przypomnieć, że każdy ze współwłaścicieli może żądać jej zniesienia w drodze umowy lub na podstawie orzeczenia sądowego. Na wstępie należy zaznaczyć, że w przypadku gdy zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego przez podział między współwłaścicieli byłoby sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, to wówczas sąd przyznaje gospodarstwo tej osobie, który uzyska zgodę wszystkich współwłaścicieli. Przykładem może być gospodarstwoCzytaj dalej


Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności

Współwłasność jest to własność tej samej rzeczy, która może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Jednakże jest to również stan, który jest ze swej istoty nietrwały. Może ona bowiem na żądanie każdego ze współwłaścicieli ulec likwidacji, które polegać m.in. na przejściu w ręce innego właściciela/współwłaściciela. W pierwszej kolejności musimy ustalić czy w ogóle możliwe jest fizyczne zniesienie współwłasności. Warto przy tym pamiętać, że istnieje możliwość zawieszenia zniesienia współwłasności na okres  5 lat, który może ulec przedłużeniu na kolejne pięć lat w chwili, gdy wszyscy współwłaściciele wyrażą na to zgodę w ostatnim rokuCzytaj dalej


Jak uregulować kontakt dziadków z wnukami ?

Jak uregulować kontakt dziadków z wnukami

Osobiste kontakty dziadków z wnukami są bardzo ważne dla podtrzymania łączącej ich więzi. Kontakty te pozwalają dzieciom na prawidłowy rozwój oraz kształtowanie ich osobowości. Co jednak zrobić w przypadku, gdy rodzice wnuków się rozwodzą i jedno z nich ogranicza możliwość osobistego kontaktu z wnukami lub całkowicie go uniemożliwia ? Dziadkowie mogą wystąpić do sądu o uregulowanie ich kontaktów z wnukami. Co prawda, kodeks rodzinny i opiekuńczy nie normuje wprost tego uprawnienia. Jednakże Sąd Najwyższy w uchwale z 14 czerwca 1988 roku rozstrzygnął, że dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów zCzytaj dalej


Zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa

Narodziny dziecka w rodzinie są zazwyczaj radosnym wydarzeniem. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy mąż matki nie jest biologicznym ojcem dziecka ? Warto pamiętać, że w polskim prawodawstwie domniemywa się, że dziecko urodzone w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia pochodzi od męża matki dziecka. Oznacza to, że mężczyzna, który jest w związku małżeński z matką dziecka będzie uważany za jego ojca. Chyba że dziecko urodziło się w czasie krótszym, ale po zawarciu przez matkę dziecka drugiego związku małżeńskiego. Wtedy domniemywa się, żeCzytaj dalej