Redakcja Naszsenior

 

Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli

Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli

Odrzucenie spadku jest jednym z uprawnień spadkobiercy, który nie chce uczestniczyć zarówno w podziale zysków spadku, jak również nie chce zostać obciążony długami spadkowymi. Spadkobierca, który odrzuci spadek jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, to spadkobierca podejmuje decyzję, czy przyjmuje spadek (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza), czy też go odrzuca. Sąd, czy też inne osoby trzecie nie mają prawnej możliwości wpłynąć na decyzję spadkobiercy. Dopiero w przypadku, gdy spadkobierca złoży oświadczenie woli (w sądzie lub przed notariuszem) o odrzuceniu spadku, to wtedy jegoCzytaj dalej


Spadek – przyjąć czy odrzucić ? cz. 2

Spadek - przyjąć czy odrzucić ? cz. 2

Decyzję o przyjęciu czy też odrzuceniu spadku należy podjąć w pełni świadomie z uwzględnieniem ewentualnych obciążeń oraz długów spadku. Złożenie oświadczenia o przyjęciu czy też odrzuceniu spadku pozwala spadkobiercy uchronić się od odpowiedzialności za długi spadkowe. Ustawodawca przewiduje trzy możliwe decyzje w zakresie spadku: –    przyjęcie spadku wprost tj. bez ograniczenia odpowiedzialności za długi; – przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza tj. z ograniczeniem odpowiedzialności za długi; –    odrzucenie spadku. Przyjęcie spadku wprost Przyjęcie spadku wprost powoduje, że spadkobierca przyjmuje spadek bez żadnych ograniczeń. W takim przypadku spadkobierca otrzymuje wszelkie aktywaCzytaj dalej


Co to jest zapis windykacyjny ?

Co to jest zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny jest to rozporządzenie testamentowe na podstawie którego spadkodawca postanawia, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (tj. z chwilą śmierci spadkodawcy). Zapis windykacyjny może być dokonany jedynie w testamencie spisanym przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być: – rzeczy oznaczone co do tożsamości np. samochód, obraz, meble; – zbywalne prawa majątkowe np. własność, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, prawa autorskie, udziały w spółkach, akcje itp.; – przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne; – ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności. Zapis windykacyjny będzie skuteczny jedynieCzytaj dalej


Umowa darowizny – podstawowe informacje

Umowa darowizny – podstawowe informacje

Najczęściej stosowanym sposobem przekazywania składników majątkowych (np. przedmiotów, nieruchomości) przez rodziców na  dzieci jest zawieranie umowy darowizny. Ustawodawca przez umowę darowizny rozumie zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Jeżeli przeniesienie własności danej rzeczy zostałoby dokonane odpłatnie, to nie będziemy mieli do czynienia z umową darowizny, ale np. z umową sprzedaży. Najlepszą, bo najbezpieczniejszym sposobem podpisania umowy darowizny będzie sporządzenie jej przez notariusza i podpisanie w jego obecności. W takiej sytuacji, stronom umowy bardzo trudno będzie podważyć zarówno treść umowy darowizny, jak również zamiar stron. PrzepisyCzytaj dalej


Czy darowiznę można odwołać ?

Czy darowiznę można odwołać

Najczęściej stosowanym sposobem przekazywania składników majątkowych (np. przedmiotów, nieruchomości) przez rodziców na  dzieci jest zawieranie umowy darowizny. Ustawodawca przez umowę darowizny rozumie zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Każdy darczyńca (osoba, która przekazuje) powinien zdawać sobie sprawę, iż darowiznę można odwołać. Jednak przypadki i okoliczności odwołania darowizny zostały przez ustawodawcę ściśle określone. W pierwszej kolejności należy rozróżnić dwie sytuacje: gdy darowizna nie została jeszcze wykonana; gdy darowizna została wykonana. Darowizna niewykonana Darczyńca może odwołać darowiznę niewykonaną, gdy po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiejCzytaj dalej


Spadek – przyjąć czy odrzucić?

Spadek - przyjąć czy odrzucić

Po śmierci spadkodawcy często spadkobiercy nie zajmują się kwestiami formalnymi związanymi ze spadkiem. Jednak warto pamiętać, że ustawodawca przewidział terminy w czasie których należy określić, czy lub w jaki sposób spadkobierca chce przyjąć spadek. Ustawodawca przewiduje trzy możliwe decyzje w zakresie spadku: –    przyjęcie spadku wprost tj. bez ograniczenia odpowiedzialności za długi; –    przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza tj. z ograniczeniem odpowiedzialności za długi; –    odrzucenie spadku. Każda z wyżej wskazanych decyzji rodzi dla spadkobiercy inne skutki prawne, dlatego też warto zastanowić się, czy przyjąć spadek (a jeśli tak,Czytaj dalej


Współwłasność ułamkowa

Współwłasność ułamkowa

W poprzednim artykule omówiona została instytucja współwłasności. Wymienione zostały również jej rodzaje. W ramach przypomnienia istnieję współwłasność łączna i współwłasność ułamkowa, której poświęcony jest przedmiotowy artykuł. Na wstępie zaznaczyć należy, że współwłasność ułamkowa nie jest stosunkiem trwały i bardzo często przypadkowym np. mieszkania znajdujące się w bloku spółdzielni mieszkaniowej. Z powyższego stosunku wynika dla każdego ze współwłaścicieli prawo do żądania zniesienia w każdym czasie danej współwłasności, co zostało przedstawione w Kodeksie cywilnym w art. 195 – 222. Zgodnie z art. 198 kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałemCzytaj dalej


Dowód osobisty – czy należy mieć go zawsze przy sobie?

Dowód osobisty - czy należy mieć go zawsze przy sobie

Dowód osobisty, jak powszechnie wiadomo jest dokumentem tożsamości, dzięki któremu, kolokwialnie mówiąc, można zidentyfikować daną osobę. Ponadto stanowi on potwierdzenie tożsamości (jak zresztą wskazuje sama nazwa) oraz poświadczenie obywatelstwa. Ważną cechą dowodu osobistego jest również uprawnieniem obywateli (nie tylko Polski) do swobodnego przekraczania granic: państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskim Obszarze Gospodarczym[1], które nie należą do państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, które nie są stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zaś ich obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób. Przechodząc do przedmiotowego pytania, wskazać przede wszystkim należy, że na gruncieCzytaj dalej