Redakcja Naszsenior

 

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

Za życia spadkodawcy spadkobierca może zrzec się dziedziczenia. Zrzeczenie się dziedziczenia następuje na podstawie umowy spadkobiercy ze spadkodawcą, która jest wyjątkiem, gdyż umowy o spadek po osobie żyjącej są z reguły nieważne. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia powinna zostać zawarta przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Inna forma umowy np. zwykła forma pisemna lub umowa ustna, są nieważne i nie wywołują skutków prawnych. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia może zostać podpisana jedynie za życia spadkodawcy. Jej podpisanie może nastąpić przez pełnomocnika upoważnionego do dokonania czynności tego rodzaju tj. posiadającego pełnomocnictwoCzytaj dalej


Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

Po śmierci spadkodawcy należy stwierdzić, kto nabywa spadek. Dokonać ustalenia kręgu spadkobierców można na dwa sposoby. Poprzez sądowe stwierdzenie nabycia spadku lub dokonując poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Szybszą opcją jest dokonanie poświadczenia dziedziczenia u notariusza, gdyż sporządzenie aktu notarialnego i jego podpisanie odbywa się na jednym spotkaniu. Natomiast składając do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy liczyć się z co najmniej 2-3 miesięcznym terminem oczekiwania na sprawę sądową. Ważne! Nie należy mylić postępowania o stwierdzenie nabycia spadku z postępowaniem o dział spadku. W przypadku postępowania o stwierdzenie nabycia spadkuCzytaj dalej


Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli

Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli

Odrzucenie spadku jest jednym z uprawnień spadkobiercy, który nie chce uczestniczyć zarówno w podziale zysków spadku, jak również nie chce zostać obciążony długami spadkowymi. Spadkobierca, który odrzuci spadek jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, to spadkobierca podejmuje decyzję, czy przyjmuje spadek (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza), czy też go odrzuca. Sąd, czy też inne osoby trzecie nie mają prawnej możliwości wpłynąć na decyzję spadkobiercy. Dopiero w przypadku, gdy spadkobierca złoży oświadczenie woli (w sądzie lub przed notariuszem) o odrzuceniu spadku, to wtedy jegoCzytaj dalej


Spadek – przyjąć czy odrzucić ? cz. 2

Spadek - przyjąć czy odrzucić ? cz. 2

Decyzję o przyjęciu czy też odrzuceniu spadku należy podjąć w pełni świadomie z uwzględnieniem ewentualnych obciążeń oraz długów spadku. Złożenie oświadczenia o przyjęciu czy też odrzuceniu spadku pozwala spadkobiercy uchronić się od odpowiedzialności za długi spadkowe. Ustawodawca przewiduje trzy możliwe decyzje w zakresie spadku: –    przyjęcie spadku wprost tj. bez ograniczenia odpowiedzialności za długi; – przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza tj. z ograniczeniem odpowiedzialności za długi; –    odrzucenie spadku. Przyjęcie spadku wprost Przyjęcie spadku wprost powoduje, że spadkobierca przyjmuje spadek bez żadnych ograniczeń. W takim przypadku spadkobierca otrzymuje wszelkie aktywaCzytaj dalej


Co to jest zapis windykacyjny ?

Co to jest zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny jest to rozporządzenie testamentowe na podstawie którego spadkodawca postanawia, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (tj. z chwilą śmierci spadkodawcy). Zapis windykacyjny może być dokonany jedynie w testamencie spisanym przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być: – rzeczy oznaczone co do tożsamości np. samochód, obraz, meble; – zbywalne prawa majątkowe np. własność, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, prawa autorskie, udziały w spółkach, akcje itp.; – przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne; – ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności. Zapis windykacyjny będzie skuteczny jedynieCzytaj dalej


Umowa darowizny – podstawowe informacje

Umowa darowizny – podstawowe informacje

Najczęściej stosowanym sposobem przekazywania składników majątkowych (np. przedmiotów, nieruchomości) przez rodziców na  dzieci jest zawieranie umowy darowizny. Ustawodawca przez umowę darowizny rozumie zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Jeżeli przeniesienie własności danej rzeczy zostałoby dokonane odpłatnie, to nie będziemy mieli do czynienia z umową darowizny, ale np. z umową sprzedaży. Najlepszą, bo najbezpieczniejszym sposobem podpisania umowy darowizny będzie sporządzenie jej przez notariusza i podpisanie w jego obecności. W takiej sytuacji, stronom umowy bardzo trudno będzie podważyć zarówno treść umowy darowizny, jak również zamiar stron. PrzepisyCzytaj dalej


Czy darowiznę można odwołać ?

Czy darowiznę można odwołać

Najczęściej stosowanym sposobem przekazywania składników majątkowych (np. przedmiotów, nieruchomości) przez rodziców na  dzieci jest zawieranie umowy darowizny. Ustawodawca przez umowę darowizny rozumie zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Każdy darczyńca (osoba, która przekazuje) powinien zdawać sobie sprawę, iż darowiznę można odwołać. Jednak przypadki i okoliczności odwołania darowizny zostały przez ustawodawcę ściśle określone. W pierwszej kolejności należy rozróżnić dwie sytuacje: gdy darowizna nie została jeszcze wykonana; gdy darowizna została wykonana. Darowizna niewykonana Darczyńca może odwołać darowiznę niewykonaną, gdy po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiejCzytaj dalej


Spadek – przyjąć czy odrzucić?

Spadek - przyjąć czy odrzucić

Po śmierci spadkodawcy często spadkobiercy nie zajmują się kwestiami formalnymi związanymi ze spadkiem. Jednak warto pamiętać, że ustawodawca przewidział terminy w czasie których należy określić, czy lub w jaki sposób spadkobierca chce przyjąć spadek. Ustawodawca przewiduje trzy możliwe decyzje w zakresie spadku: –    przyjęcie spadku wprost tj. bez ograniczenia odpowiedzialności za długi; –    przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza tj. z ograniczeniem odpowiedzialności za długi; –    odrzucenie spadku. Każda z wyżej wskazanych decyzji rodzi dla spadkobiercy inne skutki prawne, dlatego też warto zastanowić się, czy przyjąć spadek (a jeśli tak,Czytaj dalej