dziedziczenie

 
 

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

Za życia spadkodawcy spadkobierca może zrzec się dziedziczenia. Zrzeczenie się dziedziczenia następuje na podstawie umowy spadkobiercy ze spadkodawcą, która jest wyjątkiem, gdyż umowy o spadek po osobie żyjącej są z reguły nieważne. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia powinna zostać zawarta przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Inna forma umowy np. zwykła forma pisemna lub umowa ustna, są nieważne i nie wywołują skutków prawnych. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia może zostać podpisana jedynie za życia spadkodawcy. Jej podpisanie może nastąpić przez pełnomocnika upoważnionego do dokonania czynności tego rodzaju tj. posiadającego pełnomocnictwoCzytaj dalej


Przebaczenie a uznanie za niegodnego dziedziczenia

Przebaczenie a uznanie za niegodnego dziedziczenia

Uznanie za niegodnego dziedziczenia jest to instytucja, która pozwala na wyłączenie od dziedziczenia spadkobiercy, który dopuścił się nagannych zachowań wobec spadkodawcy. W takim przypadku spadkobierca będzie traktowany tak jakby nie dożył otwarcia spadku i nie uzyska żadnej części spadku. Mając jednak na uwadze zmiany stosunków oraz relacji rodzinnych ustawodawca przewidział instytucje tzw. przebaczenia. Oznacza to, że spadkobierca nie może zostać uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył. Nawet jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych, to przebaczenie jest skuteczne, o ile nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. CelemCzytaj dalej


Uznanie za niegodnego dziedziczenia

Uznanie za niegodnego dziedziczenia

Uznanie za niegodnego dziedziczenia jest to instytucja, która pozwala na wyłączenie od dziedziczenia spadkobiercy, który dopuścił się nagannych zachowań wobec spadkodawcy. W takim przypadku spadkobierca będzie traktowany tak jakby nie dożył otwarcia spadku i nie uzyska żadnej części spadku. Katalog przyczyn, które mogą stanowić podstawę uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia jest zamknięty. Wystąpienie innych niż wymienione poniżej przyczyn nie spowoduje uznania danej osoby za niegodną dziedziczenia. Kodeks cywilny określa trzy przyczyny polegające na tym, że spadkobierca: dopuścił się umyślnego ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzeniaCzytaj dalej


Wydziedziczenie – przyczyny

Wydziedziczenie - przyczyny

Wydziedziczenie to zgodnie z kodeksem cywilnym uprawnienie spadkodawcy do pozbawienia w testamencie zstępnych (tj. dzieci lub wnuków), małżonka i rodziców prawa do zachowku. (Więcej informacji na temat wydziedziczenia zostało ujętych w artykule: Wydziedziczenie – podstawowe informacje.) Wydziedziczenie może nastąpić jedynie na podstawie jednej z trzech ustawowych przesłanek polegających na: zachowaniu się spadkobiercy wbrew woli spadkodawcy uporczywie postępującego sprzecznie z zasadami współżycia społecznego; dopuszczeniu się przez spadkobiercę względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; uporczywym nie dopełnianiu względem spadkodawcyCzytaj dalej


Czy tylko w testamencie można dokonać zwykłego zapisu?

Czy tylko w testamencie można dokonać zwykłego zapisu

W pierwszej kolejności trzeba odpowiedzieć na pytanie, czym jest zapis zwykły. Zapis zwykły, to nic innego jak rozporządzenie, na mocy którego spadkodawca może zobowiązać spadkobiercę ustawowego (gdy spadek nabywają na podstawie ustawy) oraz testamentowego (gdy spadek nabywają na podstawie pozostawionego testamentu) do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz określonej osoby. Zapisów zwykłych można dokonać zarówno w przypadku dziedziczenia ustawowego, jak również wpisać je w testamencie. Przedmiotem zapisu zwykłego mogą być świadczenia majątkowe np. zobowiązanie do wypłacenia określonej sumy pieniędzy i przekazanie jej na konkretny cel, zobowiązanie do ustanowienia służebności osobistejCzytaj dalej


Zachowek – co powinieneś wiedzieć

Zachowek – co powinieneś wiedzieć

Zachowek jest jednym z najczęściej poruszanych tematów w momencie, gdy dojdzie do dziedziczenia. W pierwszej kolejności trzeba się zastanowić komu przysługuje zachowek oraz w jakiej wysokości. Ustawodawca dokładnie określa, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać należną z tytułu zachowku część majątku spadkowego. Zgodnie z kodeksem cywilnym zachowek ma chronić interesy osób najbliższych spadkodawcy, którzy nie zostali uwzględnieni w testamencie, a w przypadku dziedziczenia ustawowego znaleźliby się w kręgu spadkobierców. Z zachowkiem mamy do czynienia jedynie w przypadku dziedziczenia testamentowego. Zachowek przysługuje zstępnym (tj. dzieciom, wnukom, prawnukom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,Czytaj dalej


Dziedziczenie ustawowe – podstawowe informacje

Dziedziczenie ustawowe – podstawowe informacje

Dziedziczenie polega na nabyciu po osobie zmarłej zarówno majątku, jak również obowiązków majątkowych np. długów spadkowych. Polskie prawo przewiduje dwa sposoby dziedziczenia: dziedziczenie ustawowe lub dziedziczenie testamentowe. To, który z wyżej wskazanych sposobów zostanie zastosowany zależy od spadkodawcy (tj. osoby zmarłej). Jeżeli spadkodawca pozostawił testament (który został sporządzony w prawidłowy sposób), to będziemy mieli do czynienia z dziedziczeniem testamentowym. Natomiast w sytuacji, gdy spadkobierca nie pozostawi żadnego testamentu, to nastąpi dziedziczenie ustawowe. W sytuacji, gdy spadkodawca testamentem przekaże spadkobiercom jedynie połowę spadku, to do drugiej połowy będzie miało zastosowanie dziedziczenieCzytaj dalej


Przyczyny uznania za niegodnego dziedziczenia

Przyczyny uznania za niegodnego dziedziczenia

Katalog przyczyn, które mogą stanowić podstawę uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia jest zamknięty. Kodeks cywilny określa trzy przyczyny polegające na tym, że spadkobierca: dopuścił się umyślnego ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. Przyczyna nr 1 – spadkobierca dopuścił się umyślnego ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy Do pierwszej grupyCzytaj dalej