Odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku śmierci w czasie wykonywania czynności pracowniczych

Odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku śmierci w czasie wykonywania czynności pracowniczych

Każdego roku zdarzają się sytuacje, kiedy pracownik ponosi śmierć w czasie wykonywania czynności prawniczych. W takim przypadku rodzina zmarłego ma prawo domagać się jednorazowego odszkodowania, które wypłacane jest ze środków z funduszu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Członkami rodziny uprawnionymi do tego świadczenia są:

  • małżonek (z wyjątkiem przypadku, gdy pozostawał ze zmarłym w orzeczonej separacji),
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego warunki do uzyskania renty rodzinnej,
  • rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli zostało ustalone wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

 

Warto podkreślić, że jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest tylko jeden członek rodziny osoby zmarłej w trakcie wykonywania czynności pracowniczych, to przysługuje ono wówczas w wysokości:

  • 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionymi są małżonek lub dziecko,
  • 9-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawniony jest inny członek rodziny.

W przypadku, gdy do jednorazowego odszkodowania uzyskiwanego z funduszu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Jednorazowe uprawnionych jest więcej członków rodziny zmarłego, to wówczas przedmiotowe odszkodowanie ulega odpowiedniemu zwiększeniu, które przewidziane zostało w przepisach ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Aby móc uzyskać jednorazowe odszkodowanie po pracowniku, który uległ śmiertelnemu wypadkowi w trakcie wykonywania czynności pracowniczych należy przedłożyć odpowiednia dokumentację w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, którego właściwość obejmuje nasz obszar zamieszkania. W związku z powyższym przedłożyć należy:

  • wniosek o świadczenie dotyczący jednorazowego odszkodowania po pracowniku, który zmarł wskutek wypadku przy pracy,
  • protokół powypadkowy oraz
  • dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo[1] ze zmarłą osobą

 

 

[1] Powinowactwo – jest to inaczej stosunek prawno – rodzinny, który łączy jednego małżonka z krewnymi współmałżonka. należy, ze jest wyłącznie więzią prawną, w odróżnieniu od pokrewieństwa, które jest więzią biologiczno – prawną.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *