Szukaj

Zasady współpracy reklamowej i publikacji artykułów sponsorowanych w serwisach internetowych

NASZSENIOR.PL Sp. z o.o.

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy dokument określa warunki:
  1. publikacji artykułów sponsorowanych,
  2. korzystania z usług dodatkowych do artykułów sponsorowanych,
  3. współpracy reklamowej,
 2. w serwisach internetowych NASZSENIOR.PL:
  1. „NaszSenior” dostępny pod: adresem: https://naszsenior.pl
  2. „SeniorInfo” dostępny pod adresem: https://seniorinfo.pl
  3. „Teleopieka” dostępny pod adresem: https://teleopieka.com.pl

prowadzonych przez spółkę pod firmą NASZSENIOR.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-119), ul. Modlińska 190, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego KRS 0000507098, NIP: 5242767920, REGON: 147181039, kapitał zakładowy: 30.000 zł, e-mail: biuro@naszsenior.pl

 1. Niniejsze warunki obejmują również zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z kontaktem z nami i zawarciem umowy w zakresie publikacji artykułów sponsorowanych i usługami dodatkowymi lub współpracy reklamowej.
 2. Ze względu na specyfikę usługi polegającej na publikacji artykułów sponsorowanych, a także współpracę reklamową, nie jest ona kierowana do konsumentów. Niniejszy Regulamin nie ma zatem zastosowania do zawierania umów z konsumentami.
 3. W celu publikacji Artykułu Sponsorowanego i/lub skorzystania z Usług Dodatkowych lub podjęcia współpracy reklamowej prosimy o kontakt: biuro@naszsenior.pl. Kontakt z Państwa strony jest równoznaczny z oświadczeniem, że zapoznali się Państwo z Warunkami i akceptują niniejsze postanowienia.

§ 2. Definicje

Poszczególne sformułowania zawarte w niniejszym regulaminie pisane z dużej litery oznaczają:

 1. Warunki – niniejsze „Warunki współpracy reklamowej i publikacji artykułów sponsorowanych w serwisach internetowych NASZSENIOR.PL,
 2. Wydawca – spółka pod firmą NASZSENIOR.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-119), ul. Modlińska 190, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego KRS 0000507098, NIP: 5242767920, REGON: 147181039, kapitał zakładowy: 30.000 zł,
 3. Zleceniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła od Wydawcy usługę publikacji artykułu sponsorowanego w wybranym przez siebie Serwisie Wydawcy na podstawie Zlecenia. Zleceniodawca nie jest i nie może być konsumentem,
 4. Serwisy Wydawcy – serwisy internetowe prowadzone przez Wydawcę:
  1. „NaszSenior” dostępny pod: adresem: https://naszsenior.pl
  2. „SeniorInfo” dostępny pod adresem: https://seniorinfo.pl
  3. „Teleopieka” dostępny pod adresem: https://teleopieka.com.pl
 5. Artykuł sponsorowany – płatny tekst reklamowy przygotowany przez Zleceniodawcę lub przygotowany przez Wydawcę na zamówienie Zleceniodawcy i na zamówienie Zleceniodawcy opublikowany w wybranym przez Zleceniodawcę serwisie Wydawcy,
 6. Materiał dodatkowy – zdjęcia, grafiki lub pliki wideo będące elementem składowym artykułu sponsorowanego,
 7. Współpraca reklamowa – świadczenie przez Wydawcę na rzecz Zleceniodawcy usług reklamowych przez określony okres, w serwisie wydawcy wybranym przez Zleceniodawcę, w uzgodnionej przez Wydawcę i Zleceniodawcę formie,
 8. Usługi dodatkowe – formy współpracy reklamowej związane z artykułem sponsorowanym Zleceniodawcy,
 9. Inne formy reklamy – formy współpracy reklamowej, które nie są związane z publikacją artykułu sponsorowanego,
 10. Linki – odnośniki zamieszczone w treści artykułu sponsorowanego lub wybranego przez Zleceniodawcę artykułu istniejącego w danym serwisie wydawcy przekierowujące do zasobów wskazanych przez Zleceniodawcę,
 11. Opłata – opłata uiszczona przez Zleceniodawcę na rzecz Wydawcy w związku z publikacją artykułu sponsorowanego i/lub za usługi dodatkowe i/lub w związku ze współpracą reklamową w wybranym serwisie wydawcy,
 12. Cennik – cennik będący podstawą wyliczenia opłaty, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu
 13. Zlecenie – wiadomość e-mail wysłana przez Zleceniodawcę do Wydawcy, w ramach której Wydawca i Zleceniodawca określili warunki publikacji artykułu sponsorowanego i/lub usług dodatkowych i/lub zasady współpracy reklamowej.

§ 3. Artykuły sponsorowane

 1. Zleceniodawca może odpłatnie zlecić Wydawcy opublikowanie artykułu sponsorowanego w serwisach Wydawcy wybranych przez Zleceniodawcę.
 2. Artykuły sponsorowane są przygotowywane i redagowane przez Zleceniodawcę lub na przez Wydawcę na zlecenie Zleceniodawcy.
 3. Artykuł sponsorowany może:
  1. obejmować zdjęcia lub grafiki, w liczbie do 5 sztuk, spełniające następujące warunki: grafiki powinny być w formatach *.jpg lub *.png
   o maksymalnej wielkości pliku do 5 MB,
  2. zawierać w swojej treści maksymalnie 3 linki przekierowujące do jednej i tej samej zewnętrznej strony internetowej Zleceniodawcy, której Zleceniodawca jest administratorem i właścicielem, a także za której treść odpowiada, pod warunkiem, że przekierowują one do tej samej ww. strony internetowej Zleceniodawcy. Publikacja dodatkowych Linków jest możliwa zgodnie z zasadami określonymi w §4.
 4. Okres publikacji artykułu sponsorowanego może wynosić 12 miesięcy lub na czas nieokreślony, przy czym nie dłużej niż czas funkcjonowania wybranego serwisu Wydawcy, w którym zgodnie ze zleceniem dokonano publikacji. Zleceniodawca dokonuje wyboru okresu publikacji artykułu sponsorowanego w ramach zlecenia.

§ 4. Współpraca reklamowa

 1. W ramach Serwisów Wydawcy Zleceniodawca może podjąć z Wydawcą odpłatną Współpracę Reklamową w wybranej formie, które będą stanowić Usługi Dodatkowe do Artykułów Sponsorowanych albo Inne Formy Reklamy.
 2. Formy współpracy reklamowej:
  1. Linki dofollow – usługa umożliwia publikowanie klikalnych linków przekierowujących do strony internetowej Zleceniodawcy.
  2. Promocja w mediach społecznościowych – usługa polega na publikacji reklamy w mediach społecznościowych Wydawcy dotyczącą artykułu sponsorowanego. Wydawca samodzielnie i według swojego uznania ustala treść wpisu i reklamy, ilość reklam i wpisów, a także budżet i inne ustawienia reklamowe. Promocja w mediach społecznościowych jest wyłącznie usługą dodatkową do artykułów sponsorowanych
  3. Promocja artykułu sponsorowanego na stronie głównej – usługa polega na utrzymaniu artykułu sponsorowanego na stronie głównej serwisu Wydawcy wybranego przez Zleceniodawcę przez okres 7 dni lub wielokrotność tego okresu. Promocja artykułu sponsorowanego na stronie głównej jest wyłącznie usługą dodatkową do artykułów sponsorowanych.
  4. Reklama graficzna – usługa polega na opublikowaniu klikalnej grafiki przekierowującej do strony internetowej Zleceniodawcy. Usługa może być zrealizowana zarówno w ramach artykułu sponsorowanego Zleceniodawcy, jak i w ramach innego artykułu opublikowanego w danym serwisie Wydawcy, do którego prawa przysługują Wydawcy. Szczegółowe warunki techniczne elementów reklamy graficznej strony ustalą każdorazowo w zależności od umiejscowienia danej reklamy
 3. Zleceniodawca może podjąć z Wydawcą współpracę reklamową w ramach innych form współpracy na podstawie indywidualnych ustaleń.
 4. W przypadku usług dodatkowych okres ich publikacji jest ustalany indywidualnie. W przypadku innych form reklamy Zleceniodawca i Wydawca ustalają w ramach zlecenia okres publikacji.
 5. Zleceniodawca jest zobowiązany do dostarczenia niezbędnych materiałów w celu realizacji danej usługi dodatkowej lub innej formy reklamy. Współpraca redakcyjna nie obejmuje zobowiązania Wydawcy do redakcji tekstów i przygotowywania materiałów graficznych o ile nie uwzględniono tego w zleceniu.
 6. Wydawca w ramach Współpracy Reklamowej ze Zleceniodawcą nie gwarantuje uzyskania przez Zleceniodawcę określonego przychodu z reklamy, uzyskania określonego ruchu w medium, do którego odsyłają reklamy czy żadnych innych zysków.

§ 5. Cennik

 1. Publikacja artykułów sponsorowanych, a także współpraca reklamowa jest odpłatna.
 2. Opłata jest ustalana przez Wydawcę na podstawie cennika i może różnić się w zależności od serwisu wydawcy i rodzaju usługi.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonania indywidualnej wyceny publikacji artykułu sponsorowanego i współpracy reklamowej, w tym do udzielenia rabatów.
 4. Cennik stanowi integralną część Warunków.

§ 6. Zlecenie artykułu sponsorowanego i współpracy reklamowej

 1. Publikacja artykułu sponsorowanego i współpraca reklamowa odbywa się zgodnie z Zasadami, na podstawie Zlecenia oraz uiszczenia opłaty przez Zleceniodawcę na rzecz Wydawcy.
 2. W celu publikacji artykułu sponsorowanego lub podjęcia współpracy reklamowej podmiot zainteresowany publikacją kieruje zapytanie do Wydawcy w drodze wiadomości e-mail na adres biuro@naszsenior.pl. Usługi dodatkowe mogą być zlecone przez Zleceniodawcę także już po opublikowaniu artykułu sponsorowanego.
 3. Wydawca udzieli odpowiedzi na zapytanie na wskazany adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
 4. Po ustaleniu wysokości opłaty i zaakceptowaniu jej przez Zleceniodawcę, Wydawca wystawi fakturę VAT pro formę, którą doręczy Zleceniodawcy.
 5. Po zaksięgowaniu przez Wydawcę należności uiszczonych przez Zleceniodawcę, Wydawca wystawi elektroniczną fakturę VAT i doręczy ją Zleceniodawcy.
 6. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie elektronicznych faktur VAT przez Wydawcę i doręczania ich na adres e-mail, z którego Zleceniodawca wystosował zapytanie.

§ 7. Warunki realizacji zlecenia

 1. Artykuły sponsorowane, a także usługi dodatkowe, są publikowane w serwisie Wydawcy wybranym przez Zleceniodawcę, przez okres wybrany przez Zleceniodawcę.
 2. Wydawca publikuje artykuł sponsorowany i związane z nimi usługi dodatkowe w wybranym przez Zleceniodawcę serwisie wydawcy w dziale  danego serwisu ustalonym przez Wydawcę na podstawie zakresu tematycznego artykułu sponsorowanego. Zleceniodawca jest uprawniony do wskazania preferowanego działu, jednak wskazanie takie nie jest dla Wydawcy wiążące, jeżeli tematyka artykułu sponsorowanego nie odpowiada temu działowi.
 3. Inne formy reklamy zostaną opublikowane zgodnie z ustaleniami Stron.
 4. Zleceniodawca jest zobowiązany do przesłania artykułu sponsorowanego oraz treści związanych ze współpracą reklamową za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres biuro@naszsenior.pl w terminie uzgodnionym z Wydawcą.
 5. Wydawca jest uprawniony do weryfikacji wszystkich materiałów uzyskanych od Zleceniodawcy, w szczególności artykułów sponsorowanych, materiałów dodatkowych, linków i stron internetowych do których przekierowują, oraz treści związanych ze współpracą reklamową i odmowy ich publikacji, jeżeli zawierają one lub przekierowują do treści bezprawnych, niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, w tym dóbr osobistych, lub w inny sposób niezgodnych z Zasadami czy tematyką danego serwisu Wydawcy. W takim przypadku Zleceniodawca jest zobowiązany do usunięcia niezgodności w terminie 3 dni roboczych od wezwania Wydawcy.
 6. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie usunie niezgodności, o których mowa w ust. 5 powyżej we wskazanym terminie, Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy ich publikacji lub świadczenia danych usług, zaś Zleceniodawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadnego roszczenia odszkodowawcze względem Wydawcy, w tym o zwrot uiszczonego wynagrodzenia.
 7. Publikacja artykułu sponsorowanego nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia:
  1. zaksięgowania płatności Zleceniodawcy przez Wydawcę,
  2. i przesłania przez Zleceniodawcę artykułu sponsorowanego lub materiału dodatkowego,
  3. i usunięcia nieprawidłowości przez Zleceniodawcę, o którym mowa w ust. 5 powyżej (o ile nieprawidłowości zostały zgłoszone przez Wydawcę),

W przypadku współpracy reklamowej Zleceniodawca i Wydawca ustalą termin realizacji w ramach Zlecenia.

 1. Po publikacji artykułu sponsorowanego lub materiałów dodatkowych, lub form współpracy reklamowej, nie jest możliwe dokonanie w nich zmiany przez Zleceniodawcę.
 1. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy ze Zleceniodawcą, w przedmiocie publikacji artykułu sponsorowanego, materiałów dodatkowych lub współpracy reklamowej jeżeli:
  1. artykuł sponsorowany lub treści związane ze współpracą reklamową są sprzeczne z tematyka Serwisu,
  2. artykuł sponsorowany, materiały dodatkowe, treści związane ze współpracą reklamową dotyczą lub przekierowują do treści bezprawnych, niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, w tym dóbr osobistych, lub w inny sposób niezgodnych z Warunkami, jeżeli Wydawca poinformował Zleceniobiorcę o niezgodności zgodnie z ust. 5 powyżej, a Zleceniodawca ich nie usunął w wyznaczonym terminie,
  3. Zleceniobiorca uprzednio współpracował już z Wydawcą i nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę pomiędzy stronami.

§ 8. Oznaczenie artykułu sponsorowanego

 1. Wydawca jest uprawniony do dokonania technicznego oznaczenia artykułów sponsorowanych i materiałów dodatkowych jako treści sponsorowane, w tym poprzez oznaczanie ich odpowiednim meta tagiem, na potrzeby wyszukiwarek internetowych i zgodnie z ich wymogami, według własnego uznania.
 2. Wydawca publikując artykuł sponsorowany oznaczy go adnotacją „Artykuł sponsorowany” zamieszczoną na końcu tekstu.

§ 9. Dane osobowe

 1. W związku z przyjęciem zlecenia pomiędzy Wydawcą a Zleceniodawcą, co jest równoważne zawarciu umowy, Wydawca przetwarza dane osobowe podane przez Zleceniodawcę.
 2. Administratorem tych danych jest Wydawca – NASZSENIOR.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-119), ul. Modlińska 190, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego KRS 0000507098, NIP: 5242767920, REGON: 147181039 e- mail: biuro@naszsenior.pl
 3. Wydawca odpowiada za:
  1. zawarcie i realizację zlecenia lub współpracę w zakresie działań podejmowanych na żądanie osób, zmierzających do przyjęcia zlecenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy zawartej ze Zleceniodawcą (art. 6 ust. 1 lit. B) RODO) – w tym celu dane będą przetwarzane do czasu realizacji i rozliczenia umowy;
  2. realizację obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z przyjęciem zlecenia, art. związanych z rachunkowością i wystawianiem faktur VAT  (art. 6 ust. 1 lit. C) RODO) – w tym celu dane będą przetwarzanie przez okres do czasu wygaśnięcia tych obowiązków;
  3. marketingu bezpośredniego Wydawcy na podstawie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prezentacji oferty Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F) RODO) w związku z wyrażoną przez Zleceniodawcę zgodą.
 4. Podanie przez Zleceniodawcę danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednocześnie jest ono jednak niezbędne dla przyjęcia i realizacji zlecenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie usług przez Wydawcę. W przypadku braku wyrażenia na nie zgody, Wydawca nie będzie mógł skontaktować się ze Zleceniodawcą celem przedstawienia  aktualnej oferty.
 5. Dane osobowe podane przez Zleceniodawcę są przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej Zlecenia, a także po jej zakończeniu do czasu upływu okresów przedawnienia. W przypadku wystawienia faktury VAT dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, będą one przetwarzane przez czas istnienia tego interesu albo do chwili wniesienia sprzeciwu.
 6. Zleceniodawcy przysługuje prawo do: dostępu do danych, uzyskania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zleceniodawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Zleceniodawca ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora. A także w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją dane osoby w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 8. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Zleceniodawca może wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na jej podstawie do czasu wycofania zgody.
 9. W celu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu Zleceniodawca może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: e- mail: biuro@naszsenior.pl.
 10. Dane osobowe podane przez Zleceniodawcę mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, a w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty trzecie, współpracującym z Administratorem, tj. dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy programów do wysyłki wiadomości elektronicznych w imieniu Administratora, dostawcy systemów do wystawiania faktur, podmioty obsługi klienta, podmioty obsługi finansowo-księgowej, podmioty świadczące usługi prawne dla Administratora.
 11. Wydawca i Zleceniodawca zobowiązani są do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie zatrudnionym (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia), których dane osobowe będą ujawniane w ramach Zlecenia drugiej Stronie w związku z umową, znanych Stronie przekazującej informacji wskazanych w art. 14 RODO.

§ 10. Prawa własności intelektualnej

 1. Zleceniodawca udziela Wydawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej do artykułów sponsorowanych i materiałów dodatkowych, od dnia ich przekazania Wydawcy w ramach realizacji Umowy, przez cały czas trwania Zlecenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenie i zwielokrotnienie artykułu sponsorowanego i materiałów dodatkowych w pamięci komputera i w bazach danych,
  2. korzystanie i rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do artykułów sponsorowanych i materiałów dodatkowych, w wybranym przez siebie miejscu i czasie,
  3. korzystanie i rozpowszechnianie artykułów sponsorowanych i materiałów dodatkowych, przy pomocy urządzeń mobilnych oraz wyświetlanie na ekranie urządzeń mobilnych Użytkownika.
 2. Jednocześnie Zleceniodawca zezwala Wydawcy na dokonywanie w artykułach sponsorowanych, materiałach dodatkowych i treściach związanych ze współpracą reklamową zmian niezbędnych do ich publikacji, w tym zmiana rozmiaru plików graficznych i ich kadrowanie, zmiana formatowania tekstu.
 3. Jeżeli Zleceniodawca zleca Wydawcy przygotowanie artykułu sponsorowanego, to po akceptacji przez Zleceniodawcę treści artykułu, linków i materiałów graficznych Wydawca przenosi prawa autorskie do artykułu sponsorowanego na Zleceniodawcę.
 4. Z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę przygotowanego przez Wydawcę artykułu sponsorowanego, o czym mowa w §10 ust.3 artykuł sponsorowany jest uważany jako artykuł sponsorowany Zleceniodawcy.

§ 11. Odpowiedzialność

 1. Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość dostarczonych przez siebie artykułów sponsorowanych, materiałów dodatkowych oraz treści związanych ze współpracą reklamową, w szczególności oświadcza, że przysługują mu lub będą przysługiwały najpóźniej w chwili przekazania ww. materiałów, wszelkie niezbędne prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do ww. materiałów,
  w zakresie wynikającym z Warunków, a także, że nie będą naruszały dobrych obyczajów, przepisów prawa, ani jakichkolwiek prawem chronionych dóbr osób trzecich.
 2. Zleceniodawca oświadcza, że treści zamieszczone na stronie internetowej, do której przekierowują linki wskazane przez Zleceniodawcę w ramach artykułu sponsorowanego lub współpracy reklamowej nie zawierają treści bezprawnych, nie naruszają dobrych obyczajów, przepisów prawa, ani jakichkolwiek praw chronionych dóbr osób trzecich.
 3. Zleceniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej podstawy prawnej przetwarzania danych użytkowników oraz realizację wszystkich obowiązków prawnych nałożonych na Zleceniodawcę, w tym obowiązków informacyjnych, w szczególności na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną i innych mających zastosowanie.
 4. Zleceniodawca jest zobowiązany do naprawienia szkód i zaspokojenia prawnie uzasadnionych roszczeń, zarówno Wydawcy, jak i osób trzecich z tytułu nieprawdziwości oświadczeń wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej, a także niespełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 powyżej, a w razie zaspokojenia tych uzasadnionych roszczeń przez Wydawcę lub zasądzenia ich od Wydawcy – do zwrotu na wezwanie Wydawcy całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, arbitrażowego, administracyjnego lub ugodowego, w tym koszty obsługi prawnej tych postępowań.
 1. Wydawca w ramach z żadnej usług świadczonych zgodnie z Warunkami nie gwarantuje i nie zapewnia uzyskania określonej liczby wejść, kliknięć, odsłon czy innych określonych działań użytkowników względem artykułu sponsorowanego, materiałów dodatkowych, serwisów, do których przekierowują linki czy form współpracy reklamowej, na skutek działań Wydawcy zleconych przez Zleceniodawcę.
 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadku wystąpienia zdarzenia siły wyższej bądź w rezultacie działań lub zaniechań, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, o ile zdarzenia te uniemożliwią wykonanie przedmiotu zlecenia zgodnie ze zleceniem. Wydawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstałych jedynie w związku z okolicznościami, za które odpowiada, i wyłącznie w zakresie szkody rzeczywistej, tj. odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona. Odpowiedzialność Wydawcy z tytułu gwarancji i rękojmi jest wyłączona.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Zasad i cennika w każdym czasie, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych usług, rezygnację lub zmiany dotychczasowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, zmiany zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Wydawcy. Do zawartych umów stosuje się Warunki w brzmieniu z dnia zawarcia umowy.
 2. We wszelkich sprawach związanych z publikacją artykułów sponsorowanych i współpracy reklamowej można kontaktować się z Wydawcą za pomocą poczty elektronicznej: biuro@naszsenior.pl lub za pośrednictwem Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach znajdą zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Załączniki stanowią integralną część niniejszych Warunków.
 5. Wszelkie spory związane z Warunkami i publikacją artykułów sponsorowanych lub usługami dodatkowymi będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Wydawcy.
 6. Warunki wchodzą w życie z dniem 2024.01.11

 

 

Załącznik nr 1

Cennik dla serwisu NaszSenior

Artykuły sponsorowane

 1. Publikacja artykułu sponsorowanego z 3 linkami dofollow (12 m-cy) 1.000,00
 2. Publikacja artykułu sponsorowanego z 3 linkami dofollow (na stałe) 1.200,00
 3. Umieszczenie dodatkowego linku do innego serwisu    500,00

Usługi dodatkowe do artykułów sponsorowanych

 1. Promocja w mediach społecznościowych (Facebook)    300,00
 2. Promocja artykułu sponsorowanego na stronie głównej (7 dni)    400,00
 3. Opracowanie artykułu sponsorowanego 1.000,00

Podane ceny są wartościami netto

Cennik dla serwisu SeniorInfo

Nie jest dostępny

Cennik dla serwisu Teleopieka

Nie jest dostępny

 

 

Załącznik nr 2

Specyfikacja reklamowa (skrót)

 1. Publikujemy artykuły związane z tematyką wybranego serwisu.
 2. Nie publikujemy artykułów dotyczących hazardu, kasyn, loterii, ruletki itp.
 3. Artykuł może mieć dowolną długość, a jego treść musi być poprawna merytorycznie.
 4. W artykule mogą znajdować się maksymalnie 3 linki dofollow do jednego serwisu lub jego podstron.
 5. Każdy kolejny link dofollow jest dodatkowo płatny.
 6. W artykule mogą znajdować się maksymalnie 5 grafik, z czego jedna stanowi obrazek wyróżniający.
 7. Brak możliwości zamieszczania treści osadzanych (embedowanie) oraz kodów zliczających/statystycznych.
 8. Artykuł zawsze oznaczany jest tekstem „Artykuł sponsorowany”, który umieszczany jest na końcu tekstu.
 9. Treść artykułu należy dostarczyć w pliku tekstowym z oznaczonymi nagłówkami, linkami i preferowanym usytuowaniem danych grafik w tekście.
 10. Po dokonaniu zamówienia wystawiamy proformę, a artykuł publikowany jest po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

 

 

Załącznik nr 3

Zlecenie (wzór)

 

 ZLECENIE PUBLIKACJI ARTYKUŁU SPONSOROWANEGO

 W serwisie internetowym NASZSENIOR.PL

Zleceniodawca – dane teleadresowe firmy zamawiającej usługi (dane konieczne do wystawienia fv)

 

 

 

Nazwa

 

 

 

….……………………………………………………………………..

 

 

 

TEL.

 

 

 

…………………………………………………………………..

 

 

 

Adres

 

 

 

…………………………………………………………………………..

 

 

 

NIP

 

 

 

…………………………………………………………………..

Dane przedstawiciela firmy zamawiającego usługi /osoby kontaktowej:

 

1. Imię i nazwisko

 

Mail:

 

Tel:

Zamawiamy następujące usługi – Tytuł artykułu sponsorowanego

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Wybrano UsługaCena netto

         Publikacja artykułu sponsorowanego z 3 linkami dofollow (12 m-cy)

         Publikacja artykułu sponsorowanego z 3 linkami dofollow (na stałe)

         Umieszczenie dodatkowego linku do innego serwisu

         Promocja w mediach społecznościowych (Facebook)

         Promocja artykułu sponsorowanego na stronie głównej (7 dni)

         Opracowanie artykułu sponsorowanego

1.000,00

1.200,00

500,00

300,00

400,00

1.000,00

 

Wartość wybranych usług (PLN)

 

…………………………

Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zleceniodawcy powstałe w wyniku niniejszego zlecenia.

Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania zapłaty za zamówione usługi na wskazany przez Wydawcę rachunek bankowy: NASZSENIOR.PL Sp. z o.o, nr: 54 1020 1042 0000 8202 0307 1891.

Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania zapłaty na podstawie przekazanej e-mail faktury pro forma. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty.

Materiały prosimy przesłać na adres e-mail biuro@naszsenior.pl

 

 

 

 

Dnia …………………………………….     Podpis i pieczęć …………………………………………………………