ubezwłasnowolnienie

 
 

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Ubezwłasnowolnienie całkowite

W poprzednim artykule omówiona została ogólnie instytucja ubezwłasnowolnienia. Wskazany został przede wszystkim podział ubezwłasnowolnienia na całkowite i częściowe. W niniejszym artykule szczegółowo omówimy pierwszą z nich, tj. ubezwłasnowolnienie całkowite. Ubezwłasnowolnienie całkowite może zaistnieć tylko w przypadku utraty przez osobę fizyczną pełnej zdolności do czynności prawnych. Artykuł 13 § 1 Kodeksu cywilnego wskazuje, że ubezwłasnowolnioną całkowicie może być osoba fizyczna, która ukończyła trzynaście lat. Ponadto w chwili orzekania w przedmiotowej kwestii muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki. Po pierwsze, osoba której dotyczy wniosek jest chora psychicznie, niedorozwinięta umysłowo lub dotknięta innegoCzytaj dalej


Ubezwłasnowolnienie częściowe

W poprzednich artykułach omówiona została tematyka odnosząca się do samej instytucji ubezwłasnowolnienia oraz jednego z jej rodzajów – ubezwłasnowolnienia całkowitego. W niniejszym artkule przedstawiony zostanie drugi rodzaj ubezwłasnowolnienia, a mianowicie ubezwłasnowolnienie częściowe. Ubezwłasnowolnienie częściowe może zaistnieć w przypadku ograniczenia zdolności do czynności prawnej. Zgodnie z artykułem 16 § 1 Kodeksu cywilnego ubezwłasnowolnienie częściowe można orzec tylko wobec osoby pełnoletniej, czyli mającej pełną zdolność do czynności prawnych. Stanowi to różnicę w porównaniu do ubezwłasnowolnienia całkowitego, które może zostać orzeczone również wobec osoby niepełnoletniej, mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Przyczyny skutkująceCzytaj dalej


Postępowanie w sprawie o ubezwłasnowolnienie. Część II

Postępowanie w sprawie o ubezwłasnowolnienie często może trwać nawet kilka miesięcy. Spowodowane jest to najczęściej potrzebą wydania jednej, a nawet kilku opinii biegłych lekarzy specjalistów. W takim przypadku powstaje możliwość ustanowienia dla osoby, której wniosek dotyczy tzw. doradcy tymczasowego na podstawie art. 548 Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd, w przypadku osoby pełnoletniej, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, może na wniosek uczestnika postępowania lub z urzędu, ustanowić dla niej doradcę tymczasowego, gdy uzna to za konieczne dla ochrony jej osoby lub mienia. Doradca tymczasowy jest przedstawicielem osoby, wobec której został złożony wniosekCzytaj dalej


Ubezwłasnowolnienie – podstawowe informacje, wniosek, postępowanie. Część I

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją uregulowaną w Kodeksie cywilnym, która całkowicie lub częściowo pozbawia daną osobę możliwości działania ze skutkiem prawnym. Służy przede wszystkim osobom, które nie potrafią samodzielnie zatroszczyć się o swoje sprawy. Na co dzień wiele rodzin staje przed problemem podjęcia decyzji, co zrobić z osobą w podeszłym wieku, która nie powinna decydować o samym sobie. Jednakże instytucja ta dotyczy nie tylko osób starszych, ale i młodszych. Na początek należy zwrócić uwagę na fakt, iż ubezwłasnowolnienie jest ściśle związane ze zdolnością do czynności prawnych. W wyrażeniu kodeksowym jest to możnośćCzytaj dalej