wspólność majątkowa

 
 

Majątek wspólny małżonków a majątek osobisty każdego z nich

Majątek wspólny małżonków a majątek osobisty każdego z nich

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa inaczej zwana ustawową, która obejmuje przedmioty majątkowe, które małżonkowie nabyli w tracie trwania małżeństwa. Są to składniki majątkowe, które nabyli oboje lub tylko jeden z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową (tj. wchodzące w skład majątku wspólnego) należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego wchodzą w szczególności: – wynagrodzenie za pracę oraz dochody z prowadzonej działalności gospodarczej (warto pamiętać, że nie ma znaczenia wysokość wynagrodzenia osiąganego przez małżonków, nawet w przypadku jej rażącej dysproporcji); –Czytaj dalej


Zarząd majątkiem wspólnym

Zarząd majątkiem wspólnym

Oboje małżonkowie mają obowiązek współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym. W szczególności małżonkowie mają obowiązek udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym oraz o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Co oznacza tak naprawdę, że mają obowiązek informować się wzajemnie o wszelkich czynnościach które podejmują, tak aby nie pozbawić drugiego małżonka możliwości podejmowania decyzji o jego majątku. Małżonek może sprzeciwić się czynności zarządem majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka, z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej wCzytaj dalej