Jak uregulować kontakt dziadków z wnukami ?

Jak uregulować kontakt dziadków z wnukami

Osobiste kontakty dziadków z wnukami są bardzo ważne dla podtrzymania łączącej ich więzi. Kontakty te pozwalają dzieciom na prawidłowy rozwój oraz kształtowanie ich osobowości. Co jednak zrobić w przypadku, gdy rodzice wnuków się rozwodzą i jedno z nich ogranicza możliwość osobistego kontaktu z wnukami lub całkowicie go uniemożliwia ?

Dziadkowie mogą wystąpić do sądu o uregulowanie ich kontaktów z wnukami. Co prawda, kodeks rodzinny i opiekuńczy nie normuje wprost tego uprawnienia. Jednakże Sąd Najwyższy w uchwale z 14 czerwca 1988 roku rozstrzygnął, że dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli leży to w interesie dzieci.

W uzasadnieniu przytoczonej powyżej uchwały Sąd Najwyższy wskazać, że rodzice mają obowiązek dbać o rozwój dziecka w imię jego dobra. Zatem powinni dla pełnego rozwoju osobowości dzieci umożliwić im kontaktowanie się z krewnymi (w tym z dziadkami) przy ich właściwej postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te mogą wpłynąć na lepsze wychowanie i rozwój dziecka oraz sprzyjać kontynuowaniu więzów wielopokoleniowej rodziny. Dlatego też wniosek dziadków o uregulowanie kontaktów z wnukami nie tylko nie kłóci się z interesem dzieci, ale również jest on dla jego dobra.

Dziadkowie, którzy chcą uregulować swoje kontakty z wnukami powinni złożyć do Sądu Rejonowego wniosek o uregulowanie kontaktów. Opłata sądowa od wniosku wynosi 50 zł, którą należy uiścić na konto sądu lub opłacić w kasie sądu. We wniosku należy wskazać w jaki sposób chcemy uregulować kontakty tzn. wskazać, kiedy kontakty mają się odbywać oraz jak często. Kontakty dziadków z wnukami mogą odbywać się zarówno w miejscu zamieszkania dziecka, jak również w miejscu zamieszkania dziadków. Przy rozpoznaniu sprawy sąd weźmie pod uwagę przede wszystkim wiek dziecka, jego potrzeby oraz dotychczasową więź z dziadkami. Sąd może również skierować dziadków oraz wnuki na badanie Sądowego Zespołu Opiniodawczego w celu potwierdzenia, czy istnieje pomiędzy nimi pozytywna więź. Następnie po rozpoznaniu wszelkich okoliczności sprawy oraz uwzględnieniu dobra dziecka, sąd ustali sposób wykonywania kontaktów.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.