Kiedy sąd może orzec rozwód?

Kiedy sąd może orzec rozwód

Statystycznie coraz więcej Polaków decyduje się na rozwód. Przyczyny rozwodu są różne, w zależności od konkretnego przypadku. Najczęściej podawaną przyczyną rozwodu (zwłaszcza przez młodych ludzi) jest tzw. „niezgodność charakterów”, która nie pozwala małżonkom wspólnie żyć.

Małżonkowie również często powołują się na: różne cele w życiu, różnice co do chęci posiadania dzieci, przemoc w rodzinie, uzależnienia, jak również klasyczne oddalenie się od siebie.

Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżeństwo jest to związek kobiety i mężczyzny. Do zawarcia małżeństwa dochodzi, gdy jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem stanu cywilnego (lub przed księdzem w przypadku ślubu konkordatowego ) zgodne oświadczenia woli, że wstępują w związek małżeński.

Natomiast poprzez rozwód należy rozumieć rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Aby sąd orzekł o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód musi wystąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanki, które pozwalają na orzeczenie rozwodu jest ustanie pomiędzy małżonkami więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej.

Więź emocjonalna to nic innego jak wzajemny stosunek stron polegający na obdarzaniu się pozytywnymi emocjami takimi jak: miłość, zaufanie, wsparcie, zrozumienie itp. Strony wskazują sądowi, czy nadal „coś” do siebie czują, czy też uczucia między nimi wygasły.

Więź fizyczna polega na zaniku współżycia fizycznego oraz braku bliskości fizycznej pomiędzy stronami. W sytuacji, gdy strony przestają ze sobą mieszkać oraz śpią w oddzielnych sypialniach mamy do czynienia z zanikiem ww. więzi.

Więź gospodarcza polega na prowadzeniu oddzielnych gospodarstw domowych przez małżonków. W sytuacji, gdy strony mają oddzielne konta bankowe oraz nie utrzymują wspólnie gospodarstwa domowego, to mamy do czynienia z wygaśnięciem więzi. Warto zaznaczyć, że małżeństwo może trwać mimo braku więzi gospodarczej pomiędzy stronami i brak jedynie tej więzi nie jest podstawą do orzeczenia rozwodu.

Za trwały i zupełny rozkład pożycia należy uznać rozkład więzi emocjonalnej i fizycznej oraz gospodarczej przez okres czasu co najmniej 6 miesięcy. Przez trwałość należy rozumieć niemożliwość dalszego kontynuowania małżeństwa. Strona, która twierdzi, że nastąpiły przesłanki orzeczenia rozwodu musi je wykazać oraz przedstawić potwierdzające je dowody.

Badając również dopuszczalność orzeczenia rozwodu sąd weźmie pod uwagę, czy nie wystąpiły przesłanki negatywne uniemożliwiające wydanie orzeczenia o rozwiązaniu przez rozwód małżeństwa (więcej w artykule: rozwód – przesłanki negatywne).


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *