Szukaj

Składki na emerytury i renty

Składki na emerytury i renty

Składki na emerytury oraz renty zostają odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są one ściśle uzależnione od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dlatego też warto wskazać, że z chwilą wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, wzrasta także wysokość odprowadzanych składek.

Tematyka dotycząca składek emerytalnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych została przedstawiona w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie ze wskazaną powyżej ustawą, podstawa wymiaru składek, w tym także na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynosi nie mniej niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które obowiązuje na dany rok kalendarzowy, tj. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Warto wiedzieć, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalane jest w ustawie budżetowej na kolejny rok.

W ramach przypomnienia – wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi – 19,52%, zaś na ubezpieczenie rentowe – 8%.

Składki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z ustawą, przeznaczane są na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe oraz Fundusz Pracy, o czym była już mowa wcześniej.

W kwestii ubezpieczenia emerytalnego należy podkreślić, że podlegają mu wszystkie osoby pozostające w stosunku pracy, czyli po prostu pracownicy. Takie ubezpieczenie emerytalne pozwala pracownikowi na pobieranie świadczenia emerytalnego z chwilą osiągnięcia przez niego odpowiedniego wieku emerytalnego i tym samym zakończenia pracy zawodowej.

Odnosząc się do ubezpieczenia rentowego warto wiedzieć, że pozwala ono na pobieranie określonej kwoty pieniężnej w przypadku śmierci osoby, która była żywicielem rodziny, jak również w czasie wystąpienia trwałej niezdolności do pracy przez osobę ubezpieczoną.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu oraz rentowemu podlegają również między innymi:

  • osoby pobierające zasiłek macierzyński,
  • osoby korzystające z urlopu wychowawczego,
  • osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenia,
  • i inne.

Na marginesie zaznaczyć należy, że osoby niepracujące, jednakże niepobierające zasiłku dla osób bezrobotnych mogą ubezpieczyć się samodzielnie, co nazywane jest tzw. dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Wówczas takiemu ubezpieczeniu podlega się na zasadzie kontynuowania ubezpieczenia. Osoby, które chcą dobrowolnie opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, muszą złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W takim przypadku, to wnioskodawca sam decyduje i jednocześnie deklaruje wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Jednakże istnieje pewne ograniczenie. Otóż wysokość deklarowanej i opłacanej składki nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W tym miejscu warto przypomnieć, że w bieżącym roku kalendarzowym, tj. 2018, minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.100 zł brutto. Ubezpieczenie będzie obejmowało taką osobę do czasu, gdy przestanie je regularnie opłacać, ewentualnie do czasu podjęcia pracy na etat.