gospodarstwo rolne

 
 

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego

Jak już zostało wspomniane w artykule „Zniesienie współwłasności” współwłasność jest to własność tej samej rzeczy, która może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Jednakże jest to również stan, który jest ze swej istoty nietrwały. Warto również przypomnieć, że każdy ze współwłaścicieli może żądać jej zniesienia w drodze umowy lub na podstawie orzeczenia sądowego. Na wstępie należy zaznaczyć, że w przypadku gdy zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego przez podział między współwłaścicieli byłoby sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, to wówczas sąd przyznaje gospodarstwo tej osobie, który uzyska zgodę wszystkich współwłaścicieli. Przykładem może być gospodarstwoCzytaj dalej


Przekazanie gospodarstwa rolnego

Przekazanie gospodarstwa rolnego

Coraz częściej słyszymy o przekazywaniu gospodarstwa rolnego na rzecz młodszego pokolenia. Jednym ze sposobów przedstawionym w Kodeksie cywilnym jest darowizna. Jednakże ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników daje nam możliwość przekazania gospodarstwa rolnego w drodze tzw. umowy z następcą. Na czym polega wskazana powyżej instytucja? Otóż rolnik, będący właścicielem, bądź współwłaścicielem gospodarstwa rolnego, może w drodze umowy z tzw. następcą, przenieść na osobę młodszą od siebie[1] rzeczone gospodarstwo (udział w gospodarstwie) oraz prawo do posiadania[2] tego gospodarstwa. Powyższe może nastąpić z chwilą nabycia przez ubezpieczonego,Czytaj dalej