Ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników część 2

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników część 2

Kontynuując rozważania odnoszące się do ubezpieczeń emerytalno-rentowych warto zaznaczyć, że do przedmiotowych świadczeń należą:

 • emerytura rolnicza lub renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy;
 • renta rolnicza szkoleniowa;
 • renta rodzinna;
 • emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin;
 • dodatki do emerytur i rent;
 • zasiłek pogrzebowy;
 • zasiłek macierzyński.

Przechodząc dalej należy zadać pytanie, komu przysługuje emerytura rolnicza? Otóż wskazać należy, że przysługuje ona ubezpieczonemu, który spełnia łącznie przedstawione poniżej warunki:

 • po pierwsze, osiągnął wiek emerytalny, który dla kobiet wynosi 60 lat, zaś dla mężczyzn 65 lat;
 • po drugie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Jednakże omawiana emerytura rolnicza może przysługiwać również ubezpieczonemu rolnikowi, który do dnia 31 grudnia 2017 roku spełnił łącznie wymienione poniżej warunki:

 • osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną;
 • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat;
 • zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Zajmując się również kwestią renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy wskazać należy, że przysługuje ubezpieczonemu, który łącznie spełnia następujące warunki:

 • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres;
 • jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym;
 • całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Ponadto warunek podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres uważa się za spełniony, jeżeli okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego ubezpieczonego wynosi co najmniej:

 • rok – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku do 20 lat;
 • 2 lata – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat;
 • 3 lata – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku powyżej 22 lat do 25 lat;
 • 4 lata – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat;
 • 5 lat – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku powyżej 30 lat.

Zaznaczyć jednak należy, że jeżeli okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu zbiega się w czasie z okresem innego ubezpieczenia społecznego, przy ustalaniu prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy nie uwzględnia się okresu podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu.

Na marginesie można dodać, że przy ustalaniu liczby lat podlegania ubezpieczeni emerytalno-rentowemu dodaje się poszczególne okresy, które obejmują lata, miesiące i dni. Okresy niepełnych miesięcy oblicza się w dniach, zaś sumę dni zamienia się na miesiące, przyjmując za miesiąc 30 dni kalendarzowych. Ponadto sumę miesięcy zamienia się na lata, przyjmując pełne 12 miesięcy za jeden rok.« (Poprzedni artykuł)Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *