Ubezpieczenie społeczne rolników część 2

Ubezpieczenie społeczne rolników część 2

Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie

Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlegają:

  • rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny;
  • domownik rolnika, o którym mowa powyżej.

Ważny jest również fakt, że wskazany powyżej rolnik oraz domownik, nie mogą podlegać innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie mają ustalonego prawa do emerytury i renty. Ponadto nie mają ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Wskazanym powyżej ubezpieczeniom można również objąć innego rolnika lub domownika, w przypadku gdy określona działalność stanowi stałe źródło jego utrzymania. Dodatkowo można też objąć rolnika, który przeznaczył grunty swojego gospodarstwa rolnego w celu jego zalesienia. Pozostałe osoby, czyli innego rolnika, domownika lub osobę, która przeznaczyła grunty do zalesienia obejmuje się ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim w zakresie jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Jednakże ogranicza się to do tylko do faktu, w którym podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu albo mają ustalone prawo do emerytury lub renty, jak również prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego zalicza się: jednorazowe odszkodowanie w tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierć wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłek chorobowy. Wskazany powyżej stały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu ustala się na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje:

  • ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej;
  • członkom rodziny[1] ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Nie przysługuje ono jednak, gdy ubezpieczony spowodował wypadek umyślnie lub poprzez niedbalstwo. Podobnie, gdy przyczynił się do wypadku, będąc w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych i innych środków o podobnym działaniu.

Natomiast zasiłek chorobowy przysługuje osobie ubezpieczonej, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni, jednak nie dłużej niż przez 180 dni. Po tym czasie, jeżeli ubezpieczony jest w dalszym ciągu niezdolny do pracy, ale istnieje szansa na powrót tej zdolności, to wówczas zasiłek chorobowy można przedłużyć na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż o dalsze 360 dni.

[1] Członkami rodziny są: małżonek; dzieci własne i przysposobione, pasierbowie, wnuki, rodzeństwo spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej; rodzice, osoby przysposabiające, macocha, ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony przyczyniał się w znacznym stopniu do ich utrzymania albo jeżeli zostało ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową, prawo do alimentów z jego strony.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *