Szukaj

Czy warto zostać poręczycielem?

Czy warto zostać poręczycielem

Poręczenie bardzo często występuje w obrocie prawnym. Jednak, czy aby na pewno zdajemy sobie sprawę, jakie konsekwencje dla nas na przyszłość rodzi umowa poręczenia ? Przed wyrażeniem zgody na zostanie poręczycielem należy się zastanowić oraz mieć pewność, że osoba, której chcemy pomóc wywiąże się ze swojego zobowiązania.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, co to jest poręczenie. Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Celem poręczenia jest zabezpieczenie wierzytelności na wypadek zaprzestania spłat przez dłużnika.

Aby poręczenie odniosło jakikolwiek skutek prawny musi być złożone na piśmie pod rygorem jego nieważności. Dlatego też w przypadku, gdy strony jedynie ustnie uzgodniły, że dana osoba zostanie poręczycielem, ale nie spisały oświadczenia na piśmie, to osoba która miała zostać poręczycielem nie odpowiada za dług. Tego typu umowa jest nieważna i wierzyciel nie może od niej żądać jakiejkolwiek spłaty.

Ważne! W przypadku, gdy jeden z małżonków chce poręczyć innej osobie umowę, to jest to możliwe jedynie w sytuacji, gdy drugi z małżonków wyrazi na to zgodę. Jeżeli małżonek nie wyraził zgody na piśmie na dokonanie poręczenia, to egzekucja należności wynikających z umowy poręczenia nie będzie skierowana przeciwko majątkowi wspólnemu małżonków, a jedynie przeciwko majątkowi osobistemu poręczyciela.

Poręczenia najczęściej są wykorzystywane w przypadku zawierania umów bankowych np. o udzielenie kredytu lub pożyczki. Jednakże mogą one zabezpieczać wszelkiego rodzaju zobowiązania. To od stron zależy czy do zawarcia danej umowy konieczne jest poręczenie.

Poręczyciel odpowiada za dług dłużnika w granicach wskazanych w oświadczeniu o poręczeniu. Strony powinny dokładnie określić do jakiej wysokości kształtuje się odpowiedzialność poręczyciela. Strony w tym zakresie mogą swobodnie ustalić treść umowy. Jednakże czynność prawna dokonana przez dłużnika z wierzycielem po udzieleniu poręczenia nie może zwiększyć zobowiązania poręczyciela np. w sytuacji, gdy wierzyciel pożyczył dłużnikowi kolejne kwoty pieniędzy, to poręczyciel będzie odpowiadał za dług jedynie do wysokości wskazanej w poręczeniu.

W przypadku, gdy dłużnik nie wywiąże się ze swojego zobowiązania, to wierzyciel może żądać spłaty należności od poręczyciela. W takiej sytuacji wierzyciel nie będzie pytał dłużnika o przyczyny jego niewypłacalności oraz dlaczego nie dokonuje wpłat. Wierzyciel wystąpi do sądu, a następnie do komornika o dokonanie egzekucji należności.