Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna jest świadczeniem, które możemy otrzymać w przypadku, gdy będąc pracownikiem kończymy karierę zawodową i przechodzimy na tzw. emeryturę. Przedmiotowe świadczenie powinno zostać wypłacone przez ostatniego pracodawcę.

Przede wszystkim wskazać należy, że odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi, który spełnia warunki uprawniające go do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury. Ponadto ważne jest, aby jego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę bądź emeryturę. Co najważniejsze przedmiotowa odprawa obejmuje wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jest to kwota minimalna, jednakże pracodawca może z własnej woli przyznać wyższą wartość świadczenia. Warto również podkreślić, że pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Zatem jest to świadczenie jednorazowe, pomimo tego, iż w naszym prawie istnieje możliwość wielokrotnego przechodzenia na emeryturę.

Warto również zaznaczyć, że w Polsce istnieją grupy zawodów, które otrzymują wyższą odprawę. Do takich grup zaliczani są m.in. nauczyciele oraz urzędnicy państwowi i samorządowi.

W przypadku nauczycieli, to Karta nauczyciela zapewnia odprawę uzależnioną od stażu pracy:

  • odprawa w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia – przy stażu pracy poniżej 20 lat,
  • odprawa w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia – przy stażu pracy powyżej 20 lat.

Wysokość odprawy emerytalnej przysługującej urzędnikom państwowym i samorządowym również zależy od stażu ich pracy:

  • 2-miesięczne wynagrodzenie – przy stażu pracy powyżej 10 lat,
  • 3-miesięczne wynagrodzenie – przy stażu pracy powyżej 15 lat,
  • 6-miesięczne wynagrodzenie – przy stażu pracy powyżej 20 lat.

Odprawa emerytalna jest wypłacana zawsze i  co najważniejsze, nie jest uzależniona od stażu pracy danego pracownika, jak również od tego, przez jaki okres pracował u ostatniego pracodawcy. Jednakże, aby uzyskać przedmiotowe świadczenie, musi być spełnionych kilka warunków:

  • pracownik nabył prawo do emerytury,
  • nastąpiło zakończenie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę,
  • pracownik nie pobrał wcześniej odprawy (o czym zostało już wspomniane na początku artykułu).

Warto przy tym zaznaczyć, że najważniejszym warunkiem jest faktyczne przejście pracownika na emeryturę. Nie wystarczy samo nabycie uprawnienia do świadczenia emerytalnego, lecz musi nastąpić zakończenie stosunku pracy, aby de facto korzystać ze świadczenia emerytalnego.

Na marginesie warto zaznaczyć, że pracownik nie może zrzec się prawa do odprawy emerytalnej. Zrzeczenie się wynagrodzenia objęte jest zakazem z art. 84 Kodeksu pracy. Ponadto odprawa emerytalna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych tak jak wynagrodzenie za pracę.

Zapamiętać również należy, że wypłata odprawy emerytalnej pracownikowi jest obowiązkiem ostatniego pracodawcy. Jeżeli nie wywiąże się z tego obowiązku, to wówczas może ponieść odpowiedzialność karną, która zagrożona jest karą grzywny.(Następny artykuł) »Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *