Szukaj

Prawa pacjenta, to również prawa seniora część I

Prawa pacjenta, to również prawa seniora część I

Seniorzy podobnie jak pozostali obywatele naszego państwa posiadają liczne prawa i obowiązki. Należą do nich m.in. prawa pac jęta, które zostały ujęte w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W ramach powyżej wskazane ustawy, każdy pacjent, w tym także senior posiada liczne prawa, do których należą:

 1. prawo do świadczeń zdrowotnych;
 2. prawo do informacji;
 3. prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
 4. prawo do tajemnicy informacji z nim związanych;
 5. prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
 6. prawo do poszanowania intymności o godności pacjenta;
 7. prawo do dokumentacji medycznej;
 8. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
 9. prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 10.  prawo do opieki duszpasterskiej;
 11. prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie;

Wskazać przy tym należy, że pacjent nie posiada tylko i wyłącznie samych praw. Do jego obowiązków należy przede wszystkim przestrzeganie zapisów regulaminów poszczególnych placówek medycznych, z pomocy których korzysta.

W tym artykule oraz w kolejnych zostaną szczegółowo opisane nasze prawa. Celem jest zapoznanie się z ich dokładną regulacją, aby w przyszłości wiedzieć, jak możemy zachować się w konkretnych sytuacjach związanych z pobytem oraz korzystaniem z usług licznych palcówek medycznych.

Prawo do świadczeń zdrowotnych.

Każdy z nas ma prawo do świadczeń zdrowotnych, które przede wszystkim odpowiadają aktualnej, obowiązującej wiedzy medycznej. Przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego czy też pomocy medycznej, możemy, co więcej powinniśmy wymagać od osób do tego uprawnionych, stosowania aktualnych metod leczniczych. Dotyczy to zapewnienia świadczenia zdrowotnego tzw. właściwej jakości. W przypadku, gdy spotkamy się z ograniczoną możliwością udzielenia odpowiedniego świadczenia zdrowotnego, mamy wówczas możliwość do uzyskania przejrzystej, obiektywnej i opartej na kryteriach medycznych procedury, informacji odnośnie kolejności dostępu do odpowiednich świadczeń. W uproszczeniu, mamy prawo do uzyskania informacji odnośnie specjalizacji, która pomoże nam w przypadku konkretnego stanu zdrowia. Ponadto każdy z nas ma prawo żądać, aby lekarz bądź pielęgniarka/położna którzy udzielają nam świadczenia (pomocy) zdrowotnego zasięgnęli opinii odpowiednio innego lekarza bądź pielęgniarki/położnej, co powinno zostać odnotowane w naszej dokumentacji medycznej. W przypadku lekarza możemy również żądać zwołania konsylium lekarskiego. Jednakże lekarz może odmówić powyższego procederu, jeżeli uzna to za bezzasadne.

Bardzo ważne jest to, że każdy pacjent ma prawo do natychmiastowego (niezwłocznego) udzielenia pomocy zdrowotnej, w przypadku gdy zagrożone jest jego zdrowie lub życie. Ponadto wskazać należy, że świadczenie zdrowotne powinno zostać udzielone z należytą starannością przez osoby udzielające takich świadczeń w warunkach odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym. Warto również wiedzieć, że osoby, które wykonują zawód medyczny powinny kierować się zasadami etyki zawodowej, które są z góry określone przez właściwe samorządy zawodów medycznych.