Szukaj

Rozwód – wina za rozkład pożycia

Fakty i mity o libido seniorów

Poprzez rozwód należy rozumieć rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Aby sąd orzekł o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód musi wystąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłankami, które pozwalają na orzeczenie rozwodu jest ustanie pomiędzy małżonkami więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej.

Sąd ustala, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. To małżonkowie decydują, czy chcą, aby sąd badał, które z nich, czy też oboje ponoszą winę. W sytuacji, gdy oboje małżonkowie zgodnie wskażą, że żądają orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, to sąd zaniecha podejmowania czynności w kierunku ustalenia odpowiedzialności małżonków. Jednakże w sytuacji, gdy choćby jedno zażądało ustalenia winy, to sąd będzie obowiązany ją ustalić.

Kodeks rodzinny nie wskazuje, które zachowania należy uznać za zawinione działania małżonka pozwalające mu przypisać winę. W tym zakresie należy zwrócić uwagę na orzecznictwo. Katalog zachowań, który wpływa na określenie winy jest otwarty i zależy od konkretnych okoliczności sprawy. Do najczęściej wskazywanych przyczyn uznania małżonka za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego jest: alkoholizm, znęcanie się psychiczne i fizyczne, czy też zdrada.

Pamiętaj! Ustalenie odpowiedzialności za rozkład pożycia małżeńskiego tj. winy jest ważne w zakresie późniejszych roszczeń o alimenty. Jeżeli więc planujesz wystąpić o zasądzenie od byłego małżonka alimentów, to orzeczenie o winie może pomóc w ich uzyskaniu.

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi (poniżej 18 roku życia) dziećmi stron, kontaktach rodziców z dzieckiem, alimentach na dziecko. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, to sąd w wyroku rozwodowym orzeknie również o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania byłych małżonków.

Pozew o rozwód należy wnieść do Sądu Okręgowego wg. miejsca zamieszkania pozwanego (tj. drugiego małżonka). W treści należy wskazać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, podać dane drugiego małżonka oraz określić, czy wnosimy o rozwód bez orzekania o winie czy z takim orzeczeniem. Następnie należy wskazać czego żądamy od sądu oraz uzasadnić, dlaczego orzeczenie rozwodu jest konieczne. Na potwierdzenie swojej argumentacji warto dołączyć wszelkie możliwe dowody. Od pozwu o rozwód należy również uiścić opłatę w wysokości 600 zł. Tak złożony pozew sąd rozpozna na rozprawie zawiadamiając wcześniej o jej terminie.