śmierć

 
 

Uprawnienie osób bliskich do mieszkania po śmierci spadkodawcy

Uprawnienie osób bliskich do mieszkania po śmierci spadkodawcy

Śmierć członka rodziny powoduje wiele zmian w życiu osób mu najbliższych. Często są to okoliczności niespodziewane, które nie dają najbliższym możliwości do zaplanowania nadchodzących zmian. Mając na uwadze ten szczególny okres ustawodawca zapewnił najbliższym spadkodawcy uprawnienie do mieszkania. Zgodnie z kodeksem cywilnym małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnieni do korzystania w ciągu 3 miesięcy od otwarcia spadku (tj. od daty śmierci spadkodawcy) z mieszkania oraz urządzeń domowych w dotychczasowym zakresie. Jest to okres czasu, kiedy spadkobiercy będą mieli możliwość dopilnowaniaCzytaj dalej


Dziedziczenie ustawowe – podstawowe informacje

Dziedziczenie ustawowe – podstawowe informacje

Dziedziczenie polega na nabyciu po osobie zmarłej zarówno majątku, jak również obowiązków majątkowych np. długów spadkowych. Polskie prawo przewiduje dwa sposoby dziedziczenia: dziedziczenie ustawowe lub dziedziczenie testamentowe. To, który z wyżej wskazanych sposobów zostanie zastosowany zależy od spadkodawcy (tj. osoby zmarłej). Jeżeli spadkodawca pozostawił testament (który został sporządzony w prawidłowy sposób), to będziemy mieli do czynienia z dziedziczeniem testamentowym. Natomiast w sytuacji, gdy spadkobierca nie pozostawi żadnego testamentu, to nastąpi dziedziczenie ustawowe. W sytuacji, gdy spadkodawca testamentem przekaże spadkobiercom jedynie połowę spadku, to do drugiej połowy będzie miało zastosowanie dziedziczenieCzytaj dalej


Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie, które przysługuje w przypadku śmierci bliskiej nam osoby i które jednocześnie konieczne jest przy organizacji pochówku. Wysokość zasiłku pogrzebowego w 2018 roku wynosi 4 tysiące złotych. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: ubezpieczonego, osoby pobierającej emeryturę lub rentę, osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania, członka rodziny[1]. Na marginesie zaznaczyć można, że zasiłekCzytaj dalej


Odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku śmierci w czasie wykonywania czynności pracowniczych

Odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku śmierci w czasie wykonywania czynności pracowniczych

Każdego roku zdarzają się sytuacje, kiedy pracownik ponosi śmierć w czasie wykonywania czynności prawniczych. W takim przypadku rodzina zmarłego ma prawo domagać się jednorazowego odszkodowania, które wypłacane jest ze środków z funduszu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Członkami rodziny uprawnionymi do tego świadczenia są: małżonek (z wyjątkiem przypadku, gdy pozostawał ze zmarłym w orzeczonej separacji), dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego warunki do uzyskania rentyCzytaj dalej


Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna jest świadczeniem, które wypłacane jest w związku ze śmiercią pracownika. Zgodnie z Kodeksem pracy, przysługuje ona małżonkowi zmarłego pracownika oraz innym członkom rodziny, którzy mają prawo do otrzymywania renty rodzinnej. Warto jednak przy tym pamiętać, że małżonek, będący w separacji w chwili śmierci pracownika, nie może ubiegać się o przedmiotowe świadczenie. W odróżnieniu od zasiłku pogrzebowego (4 tysiące złotych), wysokość odprawy pośmiertnej nie jest stała. Uzależniona jest ona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio: przy zatrudnieniu pracownika poniżej 10 lat – wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia,Czytaj dalej