Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie, które przysługuje w przypadku śmierci bliskiej nam osoby i które jednocześnie konieczne jest przy organizacji pochówku. Wysokość zasiłku pogrzebowego w 2018 roku wynosi 4 tysiące złotych.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  • ubezpieczonego,
  • osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
  • członka rodziny[1].

Na marginesie zaznaczyć można, że zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci osoby, której ubezpieczenie ustało pod warunkiem, że jego śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Komu należy się przedmiotowy zasiłek? Przede wszystkim osobie, która poniosła rzeczywiste koszty pogrzebu. Warto również wskazać, że zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, o ile i co najważniejsze, pokryły koszty pogrzebu.

Nadmienić jednak należy, że zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 tysięcy złotych przysługuje tylko i wyłącznie członkom rodziny zmarłego. Jednakże pozostałe osoby, wymienione powyżej, które zorganizowały pochówek, również są uprawnione do poboru przedmiotowego zasiłku, ale tylko do wysokości poniesionych kosztów, które de facto nie mogą przekroczyć kwoty 4 tysięcy złotych.

Zasiłek pogrzebowy, w przypadku śmierci uprawnionej osoby, przyznawany i wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Otrzymanie zasiłku pogrzebowego pociąga za sobą złożenie odpowiednich dokumentów, w wyznaczonym czasie. W ciągu 12 miesięcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy złożyć wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Do tego należy również dołączyć:

  • akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,
  • dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego),
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Co ważne, powyższe dokumenty nie muszą został złożone osobiście we właściwej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą również zostać wysłane pocztą lub przez Internet za pomocą profilu PUE ZUS.

[1] Członkami rodziny są: małżonek (wdowa lub wdowiec), rodzice, ojczym, macocha, osoby przysposabiające, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, inne dzieci niż wyżej wymienione, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki oraz osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.« (Poprzedni artykuł)Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.