prawa pacjenta

 
 

Prawa pacjenta, to również prawa seniora część III

Prawa pacjenta, to również prawa seniora część III

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych Każdy pacjent może zwrócić się do osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej mu świadczeń zdrowotnych (m.in. lekarza, pielęgniarki/położnej) z prośbą dotyczącą zachowania w tajemnicy informacji, które są bezpośrednio związane z jego osobą i z wykonywaniem zawodu medycznego. Chodzi tu przede wszystkim o informacje związane ze stanem jego zdrowia. Powyżej wymienione osoby obowiązane są do uszanowania takiej prośby. Jednakże od powyższego istnieją wyjątki (niekiedy dochodzi do sytuacji, gdy osoba zachowująca tajemnicę zobowiązana jest do jej ujawnienia), które wskazują, że prawa pacjenta do tajemnicy informacjiCzytaj dalej


Prawa pacjenta, to również prawa seniora część II

Prawa pacjenta, to również prawa seniora część II

Prawo pacjenta do informacji Każdy pacjent ma prawo do uzyskania wszelkich informacji od osoby wykonującej zawód medyczny, które dotyczą przede wszystkim stanu jego zdrowia. Powyższe uprawnienie obejmuje także: rozpoznanie; proponowane oraz możliwe metody diagnostyczne i lecznicze; następstwa dotyczące zastosowania lub zaniechania w/w, które jednocześnie są możliwe do przewidzenia; wyniki leczenia; Wskazać przy tym należy, że informacje te powinny być udzielane przez osobę w zakresie udzielanych przez nią świadczeń zdrowotnych oraz zgodne z posiadanymi przez nią uprawnieniami. Dotyczy to m.in. lekarza (pielęgniarki/położnej) prowadzącego, czyli osoby która bezpośrednio sprawuje nadzór nad naszymCzytaj dalej


Prawa pacjenta, to również prawa seniora część I

Prawa pacjenta, to również prawa seniora część I

Seniorzy podobnie jak pozostali obywatele naszego państwa posiadają liczne prawa i obowiązki. Należą do nich m.in. prawa pac jęta, które zostały ujęte w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W ramach powyżej wskazane ustawy, każdy pacjent, w tym także senior posiada liczne prawa, do których należą: prawo do świadczeń zdrowotnych; prawo do informacji; prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych; prawo do tajemnicy informacji z nim związanych; prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych; prawo do poszanowania intymności o godności pacjenta;Czytaj dalej


Szpitalne wyżywienie

Szpitalne wyżywienie

W ostatnim czasie jednym z bulwersujących tematów poruszanych przez media stało się szpitalne wyżywienie. Ta kwestia w zasadzie od lat powoduje frustracje społeczeństwa. Szpitale złą dietę szpitalną uzasadniają problemami finansowymi, jednak jak wynika z opinii pacjentów i ich rodzin, zły standard posiłków jest uzależniony również od dobrej woli pracowników szpitali. Wiele placówek szpitalnych w Polsce podpisuje umowy z firmami cateringowymi, które dostarczają posiłki do szpitala lub szykują je na miejscu. Niestety niejednokrotnie jedzenie dostarczane jest z ogromnym opóźnieniem, w związku z tym zimne i nie spełnia w żaden sposób wymogówCzytaj dalej