Prawa pacjenta, to również prawa seniora część III

Prawa pacjenta, to również prawa seniora część III

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

Każdy pacjent może zwrócić się do osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej mu świadczeń zdrowotnych (m.in. lekarza, pielęgniarki/położnej) z prośbą dotyczącą zachowania w tajemnicy informacji, które są bezpośrednio związane z jego osobą i z wykonywaniem zawodu medycznego. Chodzi tu przede wszystkim o informacje związane ze stanem jego zdrowia. Powyżej wymienione osoby obowiązane są do uszanowania takiej prośby. Jednakże od powyższego istnieją wyjątki (niekiedy dochodzi do sytuacji, gdy osoba zachowująca tajemnicę zobowiązana jest do jej ujawnienia), które wskazują, że prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych nie stosuje się w przypadku, gdy:

  • tak stanowią przepisy odrębnych ustaw;
  • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
  • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
  • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
  • w trakcie postępowania toczącego się przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Na marginesie warto również zaznaczyć, że osoby które wykonują zawód medyczny, z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej, obowiązana jest do zatrzymania wszelkich informacji objętych tajemnicą, również po śmierci danego pacjenta. Jednakże może ona zostać zwolniona z tej tajemnicy, gdy zgodę na jej ujawnienie wyrazi osoba najbliższa.

Wskazać również należy, że ustawa wyraźnie zakazuje udzielania informacji bez zgody pacjenta członkom najbliższej rodziny i innym bliskim osobom.

Wart podkreślenia wydaje się również fakt, w którym obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych m.in. ze stanem zdrowia danego pacjenta kierowany jest do przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych. Powyższe odnosi się nie tylko do zawodów posiadających odrębne regulacje prawne, w których wyraźnie zostało określone kto, w jakim zakresie, w jakich okolicznościach i przed kim jest zwolniony z przedmiotowej tajemnicy. Dotyczy to. m.in. osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki, położnej, felczera czy psychologa. Do zachowania tajemnicy obowiązany jest również farmaceuta, czy też diagnosta laboratoryjny.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.