emerytura

 
 

Warto żyć – 4 tys. zł miesięcznie z ZUS dla każdego stulatka

Tegoroczne emerytury mogą być niższe nawet o tysiąc złotych

W województwie opolskim mieszka 38 osób, które przeżyły co najmniej 100 wiosen. Z tego tytułu opolski ZUS wypłaca stulatkom świadczenie honorowe. Od marca, ten specjalny dodatek to już 4003,88 zł brutto miesięcznie. Świadczenie honorowe jest wypłacane z urzędu i nie trzeba się o nie starać. Wyjątek dotyczy osób, które nie zapłaciły ani jednej składki w ZUS, wiec nie ma ich też w bazie danych Zakładu. Tacy seniorzy bądź ich pełnomocnicy, powinni złożyć wniosek o świadczenie honorowe. Trzeba dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia – najlepiej odpis aktu urodzenia, ważny paszport, bądźCzytaj dalej


Jak w prosty sposób podwyższyć emeryturę

Tegoroczne emerytury mogą być niższe nawet o tysiąc złotych

Na wysokość emerytury ma wpływ nie tylko miesiąc, w którym na nią przechodzisz. Znaczenie może mieć również konkretny dzień miesiąca, w którym zdecydujesz się złożyć wniosek o emeryturę.  Zanim zdecydujesz się zakończyć karierę zawodową, wypełnić wniosek o emeryturę i złożyć go w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, warto dobrze przemyśleć każdy krok. Okazuje się, że na wysokość świadczenia wpływ może mieć dzień rozwiązania umowy o pracę, miesiąc złożenia wniosku w ZUS, a nawet konkretny dzień miesiąca. Nie czekaj do końca miesiąca – Jeśli rozwiążemy umowę o pracę ostatniego dnia miesiąca, pracodawca wręczyCzytaj dalej


Fundusz Rezerwy Demograficznej

Fundusz Rezerwy Demograficznej

Powszechnie wiadomo, że od kilku lat w Polsce następuje spadek liczby ludności, który w konsekwencji wiąże się z problemem wypłaty świadczeń emerytalnych. Dlatego państwo winno pomyśleć o utworzeniu specjalnego funduszu, który zajmowałby się uzupełnianiem deficytu obejmującego środki pieniężne na wypłaty emerytur. Takim rozwiązaniem jest właśnie Fundusz Rezerwy Demograficznej, potocznie zwany FRD. Powyższe opisane zostało w ustawnie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Został on utworzony w celu zgromadzenia zasobów finansowych, które mogą zostać wykorzystane w przypadku braku środków pokrywających fundusz emerytalny z przyczyn demograficznych[1]. Przedmiotowy FunduszCzytaj dalej


Ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników część 2

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników część 2

Kontynuując rozważania odnoszące się do ubezpieczeń emerytalno-rentowych warto zaznaczyć, że do przedmiotowych świadczeń należą: emerytura rolnicza lub renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy; renta rolnicza szkoleniowa; renta rodzinna; emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin; dodatki do emerytur i rent; zasiłek pogrzebowy; zasiłek macierzyński. Przechodząc dalej należy zadać pytanie, komu przysługuje emerytura rolnicza? Otóż wskazać należy, że przysługuje ona ubezpieczonemu, który spełnia łącznie przedstawione poniżej warunki: po pierwsze, osiągnął wiek emerytalny, który dla kobiet wynosi 60 lat, zaś dla mężczyzn 65 lat; po drugieCzytaj dalej


Emerytura górnicza

Emerytura górnicza

Emerytura górnicza jest jednym z rodzajów emerytur, która została wprowadzona ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach o rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela. Wskazana ustawa pozwala górnikom na wcześniejsze przejście na emeryturę. Przedmiotowa emerytura przysługuje pracownikowi, który spełnieni łącznie następujące warunki: ukończy 55 rok życia; okres pracy górniczej wraz z okresami pracy równorzędnej[1] łącznie powinien wynieść co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 letni okres zatrudnienia pod ziemią w kopalniach węgla,Czytaj dalej


Czym jest emerytura?

Czym jest emerytura

Emerytura jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tym osobom, które po osiągnięciu tzw. wieku emerytalnego zaprzestają prowadzenia aktywności zawodowej. Z dniem 1 października 2017 roku weszła zmiana, w której obniżony został powszechny wiek emerytalny, wynoszący odpowiednio dla kobiet – 60 lat i dla mężczyzn –  65 lat. W konsekwencji na emeryturę mogą przejść osoby, które: skończą odpowiednio 60 lub 65 lat po 30 września 2017 roku, skończyły odpowiednio 60 lub 65 lat do 30 września 2017 roku, ale nie osiągnęły do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego (67 lat),Czytaj dalej


Składki na emerytury i renty

Składki na emerytury i renty

Składki na emerytury oraz renty zostają odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są one ściśle uzależnione od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dlatego też warto wskazać, że z chwilą wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, wzrasta także wysokość odprowadzanych składek. Tematyka dotycząca składek emerytalnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych została przedstawiona w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie ze wskazaną powyżej ustawą, podstawa wymiaru składek, w tym także na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynosi nie mniej niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które obowiązuje na dany rok kalendarzowy, tj. od dnia 1Czytaj dalej


Czym jest system emerytalny w Polsce?

Czym jest system emerytalny w Polsce

Jak już zostało omówione w poprzednim artykule, prawo do świadczenia emerytalnego uzyskuje osoba, która osiągnęła określony wiek emerytalny. Wysokość wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia zależy od wysokości składek odprowadzanych przez naszego pracodawcę na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W chwili obecnej istnieją dwa rodzaje systemów emerytalnych, tzw. stara i nowa emerytura. Stara emerytura dotyczy osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku i które osiągnęły wiek emerytalny, a także mają odpowiednio udokumentowany wymagany okres zatrudnienia. Obliczając wysokość składek emerytalnych dla tych osób brane są pod uwagę długości okresów składkowych, nieskładkowych orazCzytaj dalej