emerytura

 
 

Fundusz Rezerwy Demograficznej

Fundusz Rezerwy Demograficznej

Powszechnie wiadomo, że od kilku lat w Polsce następuje spadek liczby ludności, który w konsekwencji wiąże się z problemem wypłaty świadczeń emerytalnych. Dlatego państwo winno pomyśleć o utworzeniu specjalnego funduszu, który zajmowałby się uzupełnianiem deficytu obejmującego środki pieniężne na wypłaty emerytur. Takim rozwiązaniem jest właśnie Fundusz Rezerwy Demograficznej, potocznie zwany FRD. Powyższe opisane zostało w ustawnie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Został on utworzony w celu zgromadzenia zasobów finansowych, które mogą zostać wykorzystane w przypadku braku środków pokrywających fundusz emerytalny z przyczyn demograficznych[1]. Przedmiotowy FunduszCzytaj dalej


Ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników część 2

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników część 2

Kontynuując rozważania odnoszące się do ubezpieczeń emerytalno-rentowych warto zaznaczyć, że do przedmiotowych świadczeń należą: emerytura rolnicza lub renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy; renta rolnicza szkoleniowa; renta rodzinna; emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin; dodatki do emerytur i rent; zasiłek pogrzebowy; zasiłek macierzyński. Przechodząc dalej należy zadać pytanie, komu przysługuje emerytura rolnicza? Otóż wskazać należy, że przysługuje ona ubezpieczonemu, który spełnia łącznie przedstawione poniżej warunki: po pierwsze, osiągnął wiek emerytalny, który dla kobiet wynosi 60 lat, zaś dla mężczyzn 65 lat; po drugieCzytaj dalej


Emerytura górnicza

Emerytura górnicza

Emerytura górnicza jest jednym z rodzajów emerytur, która została wprowadzona ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach o rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela. Wskazana ustawa pozwala górnikom na wcześniejsze przejście na emeryturę. Przedmiotowa emerytura przysługuje pracownikowi, który spełnieni łącznie następujące warunki: ukończy 55 rok życia; okres pracy górniczej wraz z okresami pracy równorzędnej[1] łącznie powinien wynieść co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 letni okres zatrudnienia pod ziemią w kopalniach węgla,Czytaj dalej


Czym jest emerytura?

Czym jest emerytura

Emerytura jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tym osobom, które po osiągnięciu tzw. wieku emerytalnego zaprzestają prowadzenia aktywności zawodowej. Z dniem 1 października 2017 roku weszła zmiana, w której obniżony został powszechny wiek emerytalny, wynoszący odpowiednio dla kobiet – 60 lat i dla mężczyzn –  65 lat. W konsekwencji na emeryturę mogą przejść osoby, które: skończą odpowiednio 60 lub 65 lat po 30 września 2017 roku, skończyły odpowiednio 60 lub 65 lat do 30 września 2017 roku, ale nie osiągnęły do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego (67 lat),Czytaj dalej


Składki na emerytury i renty

Składki na emerytury i renty

Składki na emerytury oraz renty zostają odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są one ściśle uzależnione od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dlatego też warto wskazać, że z chwilą wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, wzrasta także wysokość odprowadzanych składek. Tematyka dotycząca składek emerytalnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych została przedstawiona w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie ze wskazaną powyżej ustawą, podstawa wymiaru składek, w tym także na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynosi nie mniej niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które obowiązuje na dany rok kalendarzowy, tj. od dnia 1Czytaj dalej


Czym jest system emerytalny w Polsce?

Czym jest system emerytalny w Polsce

Jak już zostało omówione w poprzednim artykule, prawo do świadczenia emerytalnego uzyskuje osoba, która osiągnęła określony wiek emerytalny. Wysokość wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia zależy od wysokości składek odprowadzanych przez naszego pracodawcę na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W chwili obecnej istnieją dwa rodzaje systemów emerytalnych, tzw. stara i nowa emerytura. Stara emerytura dotyczy osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku i które osiągnęły wiek emerytalny, a także mają odpowiednio udokumentowany wymagany okres zatrudnienia. Obliczając wysokość składek emerytalnych dla tych osób brane są pod uwagę długości okresów składkowych, nieskładkowych orazCzytaj dalej


Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna jest świadczeniem, które możemy otrzymać w przypadku, gdy będąc pracownikiem kończymy karierę zawodową i przechodzimy na tzw. emeryturę. Przedmiotowe świadczenie powinno zostać wypłacone przez ostatniego pracodawcę. Przede wszystkim wskazać należy, że odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi, który spełnia warunki uprawniające go do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury. Ponadto ważne jest, aby jego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę bądź emeryturę. Co najważniejsze przedmiotowa odprawa obejmuje wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jest to kwota minimalna, jednakże pracodawca może z własnej woli przyznać wyższą wartość świadczenia. WartoCzytaj dalej


Dzień Otwarty w ZUS dla nauczycieli

Tegoroczne emerytury mogą być niższe nawet o tysiąc złotych

Szanowni Państwo, Chorzowski Oddział ZUS              25 czerwca organizuje Dzień Otwarty dla Nauczycieli. Tego dnia, w godz. od 8.00 do 18.00, w holu budynku ZUS przy ul. Dąbrowskiego 45, czekać będą eksperci, którzy udzielą informacji pedagogom zainteresowanym swoją przyszłą emeryturą.  Dla niektórych nauczycieli to ostatni dzwonek (do 31 sierpnia) na złożenie wniosku i rozwiązanie umowy o pracę ze szkołą, by móc skorzystać z emerytury wyliczanej wg starych zasad na podstawie Karty Nauczyciela. Decyzja o przejściu na emeryturę jest jedną z ważniejszych w życiu, dlatego wartoCzytaj dalej