Czy można sprzedać nieruchomość obciążoną umową dożywocia?

Ustawa o zniesieniu limitu składek ZUS

Umowa dożywocia jest umową cywilnoprawną. Poprzez jej podpisanie nabywca (osoba na rzecz której nieruchomość ma być przeniesiona), stanie się właścicielem nieruchomości, a w zamian będzie zobowiązany zapewnić uprawnionemu (właścicielowi nieruchomości) dożywotnie utrzymanie tj. dostarczyć wyżywienie, ubrania, mieszkanie, światło, opał, zapewnić odpowiednią pomoc oraz pielęgnować w chorobie, a także zorganizować ma własny koszt pogrzeb. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, to nabywca nieruchomości na obowiązek przyjąć uprawnionego jako domownika.

Nabywca w momencie podpisania umowy dożywocia staje się jej właścicielem i może w sposób dowolny rozporządzać nieruchomością. Ustawodawca nie zastrzegł w żadnym przepisie prawnym, aby w takim przypadku nabywca miał obowiązek uzyskać zgodę osoby uprawnionej tzw. dożywotnika na sprzedaż nieruchomości. Osoba nabywająca nieruchomość nie musi nawet informować dożywotnika o swoich planach. W momencie sprzedaży, to nowy nabywca staje się na mocy prawa podmiotem obowiązków wynikających z umowy dożywocia. Natomiast pierwotny nabywca zostaje zwolniony z obowiązku dokonywania świadczeń na rzecz dożywotnika. Nie dotyczy to jedynie świadczeń, które stały się wymagalne w momencie, gdy nabywca był właścicielem nieruchomości. Prawo dożywocia ciąży na każdorazowym właścicielu nieruchomości obciążonej, a nabywca nieruchomości ponosi odpowiedzialność osobistą i rzeczową.

W sytuacji, gdy następuje zbycie nieruchomości, dożywotnikowi przysługuje prawo do żądania zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa. Przesłanką wystąpienia z żądaniem zamiany dożywocia na rentę jest samo zbycie nieruchomości. W takim przypadku nie muszą pomiędzy dożywotnikiem a nowym nabywcą wystąpić takie okoliczności, które uzasadniałby wymaganie od stron, aby pozostawały nadal w bezpośredniej styczności ze sobą. Wysokość renty należnej dożywotnikowi zostaje określona przez sąd z uwzględnieniem wartości nieruchomości tj. powinna odpowiadać wartości rynkowej nieruchomości.

Warto mieć na uwadze, iż obecnie na rynku bardzo trudno jest sprzedać nieruchomość obciążoną prawem dożywocia, a samo jej wystąpienie powoduje znaczne obniżenie wartości nieruchomości.(Następny artykuł) »Jeden Komentarz to Czy można sprzedać nieruchomość obciążoną umową dożywocia?

  1. Czy jak mam ziemię i chciałbym ją sprzedać a widnieje na niej dożywotnią opieką która została zamieniona na formę zapłaty jednorazowego raz w roku na umówiona kwotę i wywiązuje się z tego bez żadnych problemów i teraz chciałbym sprzedać ziemię ale z zachowaniem dożywocia po mojej stronie na takich samych warunkach jak wcześniej czy jest to możliwe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *