Rodzaje testamentów

Umowa pułapka na seniora

Ustawodawca przewiduje dwie grupy testamentów, które spadkodawca może sporządzić, aby za życia oświadczyć swoją wolę na wypadek śmierci. Zgodnie z przepisami są to testamenty zwykłe oraz testamenty szczególne.

Do testamentów zwykłych należą: testament spisany własnoręcznie, testament notarialny oraz testament sporządzony w obecności urzędnika państwowego.

  1. Testament spisany własnoręcznie (inaczej holograficzny) – należy spisać  własnoręcznie w całości, podpisać oraz opatrzeć datą. Taki testament jest nieważny jeżeli spadkodawca np. podpisze wydruk komputerowy lub podpisze spisaną przez inną osobę treść. Jeżeli spadkodawca zapomni o wpisaniu na testamencie daty, to taki brak nie skutkuje jego nieważnością, o ile nie istnieją wątpliwości, co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, jego treści oraz wzajemnych stosunków kilku testamentów. W takim przypadku, to Sąd będzie badał czy przedłożony testament jest ważny, czy też zachodzą okoliczności powodujące jego nieważność. Aby podpis nie budził wątpliwości, powinien zawierać zarówno imię, jak i nazwisko spadkodawcy.
  2. Testament notarialny – to testament spisany przez notariusza w formie aktu notarialnego. W praktyce ten rodzaj testamentu jest najbezpieczniejszym sposobem wyrażenia woli w zakresie rozporządzeń na wypadek śmierci i jest go najtrudniej podważyć.
  3. Testament sporządzony w obecności urzędnika państwowego (allograficzny) – jest to dość archaiczna forma sporządzenia testamentu, aczkolwiek zgodnie z przepisami prawa, nadal możliwa. Sporządzenie tego rodzaju testamentu następuje poprzez ustne oświadczenie woli przez spadkodawcę wobec wójta ( burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego w obecności dwóch świadków. Oświadczenie spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia.

Do testamentów szczególnych należą: testament ustny, testament podróżny oraz testament wojskowy. Testamenty tego rodzaju sporządza się jedynie w sytuacji wystąpienia szczególnych ustawowych przesłanek, które pozwalają na ich zastosowanie. W innym przypadku, ich sporządzenie spowoduje, iż tego typu testament będzie nieważny.

  1. Testament ustny – jego sporządzenie jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli w skutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Aby testament był ważny, spadkodawca ma oświadczyć swą wolę jednocześnie w obecności co najmniej trzech świadków. Jeżeli zastosowanie tego rodzaju testamentu nie było uzasadnione, to będzie on nieważny i nie wywoła żadnych skutków prawnych.
  2. Testament podróżny – ten rodzaj testamentu może zostać sporządzony na polskim statku morskim lub powietrznym. Oświadczenie ostatniej woli powinno zostać złożone przed dowódcą statku lub jego zastępcą w obecności dwóch świadków.
  3. Testament wojskowy – jest to testament, który dotyczy jedynie żołnierzy będących na służbie, którzy oświadczenie ostatniej woli mogą złożyć przed dowódcą.

Testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego chyba, że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu.(Następny artykuł) »Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *